2 april 2014

D66 wil in college met VVD, CDA en GroenLinks en slaat Beter de Bilt over

Op 1 april heeft Frans Poot van D66 de fracties van de gemeenteraad van De Bilt geïnformeerd over de vorderingen van de informatieronde waartoe zij op 27 maart het initiatief hadden genomen. Zie hier de brief die D66 naar de fractievoorzitters heeft gezonden.

Frans Poort licht in de gemeenteraad op 27 maart zijn informatieplannen toe

Frans Poot licht in de gemeenteraad op 27 maart zijn informatieplannen toe

Hoewel de PvdA de voortvarendheid van D66 zeker prijst, heeft deze fractie moeite met de keuze die nu gemaakt is om niet eerst verder met Beter de Bilt te onderzoeken of een college met zowel hen als D66 zou kunnen worden geformeerd.

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA: “Het is onze overtuiging dat juist een echt brede coalitie de noodzakelijke samenwerking binnen de gemeenteraad zou bevorderen. Dan blijft er voor het gemeentebestuur tijd en energie over om de noodzakelijke dialoog aan te gaan met de inwoners van gemeente De Bilt.”

Krischan Hagedoorn, hier in gesprek met fractiegenote Gija Schoor

Krischan Hagedoorn, hier in gesprek met fractiegenote Gija Schoor

De suggestie om een minderheidscollege te vormen wijst de PvdA af. Uit de brief van de PvdA aan D66:

Wij stemmen niet in met uw plan om nu ook al te onderzoeken of een minderheidscollege gevormd zou kunnen worden. Naast dat een dergelijke coalitie in onze ogen onwenselijk is, vinden wij het voor  dergelijke experimenten in onze ogen nu nog veel te vroeg. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om ingeval er in uw ogen geen meerderheidscollege kan worden gevormd, eerst met de raad daar het debat over aan te gaan, alvorens de mogelijkheid van een minderheidscollege te onderzoeken.”

De gehele schriftelijke reactie van de PvdA op de brief van D66:

Betreft: Reactie op brief met resultaat eerste ronde informatie en vervolgadvies

 De Bilt, 2 april 2014

Geachte informateurs en fractievoorzitters,

Dank voor de brief waarin de vorderingen worden weergegeven van de informatieronde waartoe D66 als grootste partij in de nieuw gekozen gemeenteraad het initiatief heeft genomen. Wij stellen het zeer op prijs dat u ons en de burgers van gemeente De Bilt zo nauwgezet informeert.

In uw brief geeft u aan dat het doel is om te komen tot een kundig, stabiel en daadkrachtig college. Het zal niet verbazen dat de PvdA fractie zich achter dat doel kan scharen. Gezien onze bijdrage aan de beschouwingen zal het echter ook niet verbazen dat wij graag hadden gezien dat het ook jullie doel zou zijn om een college te realiseren dat op een zo breed mogelijke steun van de gemeenteraad kan rekenen. Het is onze overtuiging dat juist een echt brede coalitie de noodzakelijke samenwerking binnen de raad zal bevorderen en daarmee tijd en ruimte vrij zal maken om met de burger de noodzakelijke dialoog aan te gaan om de ook door jullie gewenste open houding aan te nemen richting onze inwoners en om transparant te zijn in de besluitvorming en communicatie.

De PvdA fractie is gezien bovenstaande dan ook teleurgesteld dat het u kennelijk niet is gelukt om de andere winnaar van de verkiezingen, te weten Beter de Bilt, bij de stappen die u aankondigt te betrekken. Dit zou de wens van de kiezer immers recht hebben gedaan.

Wij nemen er kennis van dat u verder overleg gaat voeren met VVD, CDA en GroenLinks. Het staat deze vier partijen met een meerderheid in de raad staatsrechtelijk natuurlijk geheel vrij om een college te vormen. Of u met deze samenstelling aan de door u zelf gestelde criteria voldoet en het college zelf ook duurzaam zal zijn, is ons niet op voorhand duidelijk.

Anders dan u zijn wij geen voorstander van een minderheidscollege. Het draagvlak van een college bestaat inderdaad uit meer dan de som van het aantal zetels van de coalitiepartijen in de raad. Maar dan bedoelen wij dat het belangrijk is dat een college kan steunen op een brede meerderheid en tegelijk serieus aandacht geeft aan constructieve kritiek van de oppositie om tot besluiten te komen die echt door alle partijen heen gedragen worden. Het telkens maar zoeken naar draagvlak via wisselende meerderheden zal het college er toe nopen daar alle energie in te stoppen, energie die juist hard nodig is om de burger mee te nemen in de plannen van het ‘gemeentehuis’. Het bevreemdt ons bijzonder dat u het formeren van een minderheidscollege ‘graag’ wil onderzoeken.  Even speelde zelfs door ons hoofd dat u zich wat erg sterk had laten inspireren door de datum in uw briefhoofd. 

Het komt ons bovendien voor dat u daar met de beoogde niet-collegepartijen over zou moeten spreken in plaats van met de eerder genoemde partijen. Die niet-coalitiepartijen kunnen dan aangeven of men überhaupt bereid zou zijn deel uit te maken van de door u genoemde wisselende meerderheden. 

In uw brief vraagt u instemming om langs de door u genoemde weg verder te gaan. Deze vraag zal ik zo concreet mogelijk beantwoorden.

Wij stemmen er mee in dat u uw informatieronde verder voortzet om te bezien of een college gevormd kan worden dat kan rekenen op een meerderheid in de raad. Daarbij merken wij op dat wij graag een bredere coalitie zien dan u nu voor ogen heeft.

Wij stemmen niet in met uw plan om nu ook al te onderzoeken of een minderheidscollege gevormd zou kunnen worden. Naast dat een dergelijke coalitie in onze ogen onwenselijk is, vinden wij het voor  dergelijke experimenten in onze ogen nu nog veel te vroeg. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om ingeval er in uw ogen geen meerderheidscollege kan worden gevormd, eerst met de raad daar het debat over aan te gaan, alvorens de mogelijkheid van een minderheidscollege te onderzoeken.

Tenslotte delen wij uw behoefte aan zoveel mogelijk openheid en deze reactie op uw brief zal eveneens naar de pers worden verzonden.

Met vriendelijke groeten,

Krischan Hagedoorn

Gija Schoor