17 juli 2014

Drukke zomer

Juli 2014, Blog 3 Krischan Hagedoorn fractievoorzitter PvdA gemeenteraad De Bilt

Zo, we hebben de drukke tijd zo vlak voor en in het begin van de zomer overleefd, nu even tijd voor vakantie. Vrouw en kinderen nemen me mee naar Frankrijk en Italië. Tijd om uit te rusten, na te denken en om de bakens uit te zetten voor het komende politieke jaar. En tegelijk zullen ook wij op vakantie vaak aan al die Nederlanders denken die opeens een lege plek aan tafel hebben, of op het werk en bij de sportvereniging. Vreselijk zo’n verlies omdat je naaste toevallig in juist dat ene vliegtuig zat….

Aan het begin van de vakantie is het altijd goed vooral even terug te kijken. Een van de taken van een raadslid is het vertegenwoordigen van de bevolking richting de gemeente. Ik merk dat ik die taak eigenlijk het liefste doe. Want dat betekent dat je telkens op pad bent om te weten wat er speelt en daarmee te doen wat nodig is.

Deze week nog heb ik mijn bijdrage kunnen leveren aan het zoeken naar een stevig fundament voor de Vlinderhof, een burgerinitiatief in Brandenburg-West waar vrijwilligers en jeugd uit die wijk dag-in-dag-uit bezig zijn met het organiseren van activiteiten voor de jeugd en hun ouders. Dat kost tijd en energie, zeker als je tegelijkertijd ook voor de betaling van de huur en andere zaken moet zorgen. We zijn nu samen met de gemeente en anderen zoals de stichting MENS aan het zoeken naar een mogelijkheid om de Vlinderhof de kans te geven een prachtige en stabiele wijkvoorziening te worden voor jong en oud. Van de gemeente heeft de Vlinderhof daar nu deze week nog een paar maanden de tijd voor gekregen.

Eerder dit voorjaar mocht ik samen met Brian Saaki en twee andere vertegenwoordigers van dit buurtinitiatief al met de verantwoordelijke ambtenaren spreken. Het was een stevig overleg, vooral in die zin dat de Gemeente juist op zoek is naar clustering en niet naar differentiatie. Het initiatief zal op de één of andere manier onder de welzijnsparaplu van de gemeente worden gehangen, bijvoorbeeld onder die van stichting MENS.

Ook belangrijk, maar waar de directe effecten vaak minder makkelijk zichtbaar zijn, waren dit voorjaar de vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeentecommissies. In de laatste maanden ging het onder andere over wel vijf bestemmingsplannen, die voor de tunnel bij de Leijen, de Leijen Zuid ( voor een woon-zorgcomplex en 12 particuliere woningen), de bestemming van het voormalig tuincentrum Europatuin, een verklaring van geen bezwaar voor de nieuwbouw van kleedkamers voor Saestum en het Anthonie van Leeuwenhoek-terrein. U weet wel, de buurt van en rondom de RIVM. En dan zie je veel ‘insprekers’ in de raad. Zo noemen wij mensen uit de gemeente die graag aan de raadsleden zelf willen vertellen wat ze ergens van vinden. Voor ons zijn deze insprekers van groot belang omdat zij vaak toch de echte deskundigen zijn als het om het beschrijven gaat van de impact die onze besluiten op de bevolking zullen hebben. Je krijgt zo als raadslid niet alleen de feiten onder ogen, maar ook de emoties die onze besluiten bij de burgers oproepen.

Vooral bij de ondertunnelingsplannen was het druk. Zo zette o.a. de advocate van Gert Smit (ondernemer van de Plus) alle zeilen bij om zowel op vorm als inhoud deze wijziging van het bestemmingsplan te ondergraven.
Ook het leerlingenvervoer, de winkelopeningstijdenverordening, het lokaal gezondheidsbeleid, de compensatieregeling voor chronisch zieken en nog veel meer kwamen aan de orde en dit is nog maar een kleine greep uit de onderwerpen.

Als PvdA hebben wij een motie ingediend voor een regionaal plan van de arbeid. In mijn bijdrage aan het bespreken van de financiële kaders voor de komende tijd heb ik aan gegeven het huidige lokale stimuleringsbeleid niet proactief genoeg te vinden. Dat gaat geheel uit van de eigen kracht van mensen en voorziet slechts in zaken als loonkostensubsidie en stages. Daarmee schep je als overheid geen echte banen. Tuurlijk ik weet ook dat de overheid zelf geen werk kan creëren, maar we kunnen wel ons best doen voor meer banen in De Bilt door het voor werkgevers interessant te maken om eerder een bijstandsgerechtigde of WW’er in dienst te nemen. Als dit lukt dan snijdt het mes aan twee kanten, er is meer werk en je hoeft als gemeente bijvoorbeeld minder bijstandsuitkeringen te betalen. Gelukkig vonden we veel begrip voor deze insteek. De wethouder en zelfs de voltallige raad steunden onze motie voor een regionaal plan van de arbeid. Ondertussen hebben we de afspraken gemaakt om in augustus samen met wethouder van Hulst te gaan praten in Nijmegen en Apeldoorn met de verantwoordelijke wethouders daar voor hun vergelijkbare plannen van de arbeid.

Op 26 juni vond de laatste raadsvergadering plaats voor de zomer, de vergadering kende een overvolle agenda.
Het bestemmingsplan de Leijen Zuid werd aangenomen in de raad. De PvdA stemde hiermee in. Over de dassenfamilie die in het belendende bos was ontdekt kregen we te horen dat het bestemmingsplan hen niet of nauwelijks schade berokkent. En omdat er naast 12 koopwoningen maar liefst 70 sociale woningen waaronder een aantal met een wonen-met-zorg functie gepland staan, ondersteunen we dit plan van harte.

Het piece de resistance van de avond werd gevormd door het bestemmingsplan ondertunneling Leijenseweg. De PvdA is voor ondertunneling en voorziet geen mogelijkheden om budget of tijd te creëren voor een tijdelijke overweg. Wel vragen wij duidelijke en tijdige communicatie van de gemeente gedurende het hele project. Onze toelichting hierop kunt u hier bekijken.

Ik ga nu op vakantie met het prettige gevoel dat er weer genoeg te doen is als ik over een paar weken weer terug ben. Ik kijk uit naar de afspraken in augustus om te gaan praten in Nijmegen en Apeldoorn over hun ervaringen met een plan voor de arbeid. Ook gaan we in september canvassen in de Leijen, de deuren langs en praten met de bewoners over de aanstaande ondertunneling en alle andere zaken die spelen in de wijk. Maar het allerbelangrijkste, vanaf eind augustus zullen we knopen door moeten hakken over de wijze waarop we in De Bilt om zullen gaan met de bezuinigingen op bijvoorbeeld de Huishoudelijke Hulp en in de Jeugdzorg. Mijn collega PvdA raadslid Gija Schoor heeft dit bij ons in portefeuille en is er ook tijdens de vakantie druk mee. Want ook hier geldt: we willen weten wat er speelt om te kunnen doen wat nodig is!

Alle blogs van Krischan Hagedoorn zijn hier te vinden.