Nieuws van de Fractie nr. 50 – november en december 2017

Door Erik van Esterik op 23 december 2017

Omdat de novembervergadering van de gemeenteraad geschorst werd en een week later alsnog werd afgemaakt en de vergadering in december altijd vroeg valt, hebben we het politieke nieuws van de afgelopen twee maanden gebundeld in deze ‘nieuws van de fractie’.
Tijdens de raadsvergadering van 30 november jl. werd stil gestaan bij het detail- en horecabeleid – een zware bevalling voor het college. Ook stonden we stil bij de aanstaande herijking van het subsidiebeleid. Ten slotte namen we afscheid van raadslid Nico Jansen van de Christen Unie, vanwege gezondheidsproblemen. Dat is jammer want met hem hebben we vaak samengewerkt op het sociale domein.

Daarop volgde al snel de december-raadsvergadering. De PvdA-fractie stelde kritische vragen over de voortgang van het nieuwe zwembad en leverde een bijdrage aan de discussie over de nieuwe exploitatievorm van ditzelfde bad.

We wensen jullie het beste toe in 2018!

Met vriendelijke groet,

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter
Erik van Esterik, raadslid
Fons Overbeek, commissielid
Gija Schoor, commissielid

Raadsvergadering november

Startnotitie subsidiebeleid

In de commissie en de raad werd uitgebreid ingegaan op de herijking van het subsidiebeleid. De PvdA reageert in de eerste plaats kritisch: het college heeft 4 jaar de tijd gehad het beleid aan te passen en nu de bestuursperiode vrijwel afgerond is, wordt hiermee pas gestart. Uiteindelijk zal de volgende gemeenteraad hier over gaan. Bovendien zijn we nog niet vergeten dat juist dit college zonder beleid vrijwel alle subsidies kortte met 7%.

Tegelijkertijd vinden wij dat het niettemin goed is aan moderner subsidiebeleid te werken. Wij brachten vier belangrijke uitgangspunten in:

  • het nieuwe subsidiebeleid zou moeten inspireren. Het zou mensen, verenigingen en organisaties moeten aanmoedigen initiatief te nemen
  • gesubsidieerde instellingen hebben behoefte aan voorspelbaarheid: ken subsidies meerjarig toe
  • het zou goed zijn instellingen die subsidies ontvangen gevraagd wordt aan maatschappelijke opgaven bij te dragen; zoals eenzaamheid, verdraagzaamheid, laaggeletterdheid etc.
  • het is redelijk om in het subsidiebeleid rekening te houden met een veranderende maatschappelijke context van de betreffende instelling

Deze uitgangspunten lijken een plek te krijgen in het nieuwe subsidiebeleid.

Motie betere CAO voor mensen die beschut werk doen

De PvdA fractie steunde een unaniem aangenomen motie van GroenLinks waarin het college wordt gevraagd om zich tijdens de Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sterk te maken voor een CAO voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen.

Deze mensen krijgen niet doorbetaald bij ziekte, hebben geen recht op verlof, bouwen geen pensioen op en ontvangen zelfs geen reiskostenvergoeding. De FNV stuurde hierover onlangs een brief aan alle gemeenten met de vraag om zich uit te spreken voor landelijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het nieuwe beschutte werk en in de zogenoemde garantiebanen.

Dat leverde de belofte op dat het VNG-bestuur hierover gaat praten met het kabinet. Een belangrijke eerste stap op weg naar betere arbeidsomstandigheden van mensen met een arbeidsbeperking! 

Het hele jaar terras-heaters in Bilthoven?!

Het moet niet veel gekker worden … D66 stelde voor om het hele jaar door terras-heaters toe te staan in het centrum van Bilthoven, om de horeca tegemoet te komen. Hun eigen wethouder noemde het “heelal-verwarming” en D66 is notabene voorvechter van duurzaamheid in de gemeenteraad.

De PvdA stemde tegen, niet alleen vanwege de energieverspilling, maar ook van het slechte voorbeeld wat de gemeente hiermee geeft. De “rechtse partijen” stemden voor en verbreedden het meteen tot geheel De Bilt met hun meerderheid.

Nota detailhandelsbeleid

De behandeling van de detailhandelsnota verdiende geen schoonheidsprijs. Dit had vooral te maken met de houding van portefeuillehouder Rost van Tonningen. In de commissiebehandeling gebeurden er twee opvallende zaken. De wethouder zei dat hij niet bereid was om wijzigingen in het stuk aan te brengen en dat raadsleden maar amendementen in moesten dienen als ze zaken anders geregeld wilden zien. Ook was de wethouder zeer toegeeflijk naar een aantal insprekende ondernemers die zienswijzen hadden ingediend die door de ambtenaren van Rost van Tonningen waren afgewezen.

Deze inconsequente houding leidde tot woedende raadsleden en een commissiebehandeling die uren en uren uitliep.

Het regende vervolgens moties en amendementen in de raad (14 stuks) die op drie na gesteund werden door de PvdA en op 6 na allemaal werden aangenomen. De amendementen en moties voorzagen in een uitzonderingspositie voor kleinere kernen zodat de daar aanwezige winkels meer bronnen van inkomsten aan kunnen boren en zo hopelijk kunnen overleven, mogelijkheden voor ondernemers om creatiever te werk te kunnen gaan (shop in shop, blurring en mengvormen) en maatwerk, waardoor de gemeente ondernemers die niet in de mal passen enigszins tegemoet kan treden.

Daarnaast is er een belangrijke toezegging gedaan om zo snel mogelijk met een gemeentelijke leegstandverordening te komen. Hierin kan worden vastgelegd dat de gemeente verhuurders kan beboeten bij het niet melden van leegstand, kan eisen dat het gehuurde wordt opgeknapt en na een periode van 6 maanden zelf een huurder kan aandragen die tegen een marktconforme huur kan gaan huren.

Met name met deze laatste toezegging is de PvdA erg tevreden.

Beschermd Wonen

Tot nu zijn de aangewezen centrumgemeenten in Nederland verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Per 1 januari 2020 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang in hun regio. Waar voorheen het beschermd wonen in de vier Utrechtse regio’s goeddeels plaatsvond in een intramurale instelling, zal met ingang van 1 januari 2020 het leeuwendeel van de begeleiding en eventueel behandeling plaatsvinden in de wijk, bij de inwoner thuis.

Het aantal registreerde cliënten met ‘ernstig psychiatrische aandoeningen’ (EPA) dat onder behandeling is bij een instelling of GGZ Nederland, is voor onze gemeente vastgesteld op 277. In het algemeen bestaat zorg over personen die vanwege hun gedrags- en/of psychische problematiek zichzelf en anderen schade kunnen berokkenen. Dit leidt tot vragen omtrent het draagvlak in de wijk.

Voor de PvdA staan drie vragen centraal:

  • hoe zorg je voor draagvlak in de wijk voor opvang?
  • hoe betrek je inwoners bij informele zorg?
  • waar gaan deze mensen wonen? Alleen sociale huur of worden ook particuliere woningen opgekocht?

De raadsvergadering van 21 december

Vragen over het nieuwe zwembad

Krischan Hagedoorn stelde tijdens de raadsvergadering vragen tijdens het vragenuur over de onacceptabele opwarming van het nieuw te bouwen zwembad Brandenburg.

Aanleiding

Tijdens het gebruikersoverleg zwembad van 14-11 jongstleden met gebruikers, gemeente en bouwer is door de gebruikers geconstateerd dat het zwembad zoals ingericht (klapwand en beweegbare bodem) en geëxploiteerd in de huidige vorm (rooster op basis van de wensen van de gebruikers) ervoor zorgt dat de temperatuur van het zwembad binnen de kortste keren boven de 30 graden stijgt (en blijft). Een voor zwemmen ongezonde en door de KNZB verboden watertemperatuur. De Gemeente heeft aangegeven dit te onderzoeken en de gebruikers z.s.m. (1 december) antwoord op de vragen te geven. Tot op heden is dit antwoord niet verstrekt ondanks herhaaldelijke pogingen van de gebruikers en de BSF om hier een helder antwoord op te krijgen. (NB; op dezelfde dag dat de PvdA de vragen indiende bij de burgemeester, werd 6 uur later alsnog gecommuniceerd met de gebruikers, toeval bestaat niet, waarin werd aangegeven dat men oplossingen voor het probleem had gevonden en deze medio januari aan de gebruikers gaat presenteren).

Onze vragen

  1. Klopt het dat de plannen van de bouwer leiden tot een watertemperatuur boven de 30 graden? Heeft u inmiddels een oplossing voor deze onacceptabele opwarming van het zwemwater? Zo ja, wanneer gaat u deze communiceren met de gebruikers en de raad? Waarom moest dit zolang duren?
  2. Wat betekent deze oplossing c.q. het uitblijven van deze oplossing voor het voldoen van het te bouwen bad aan het plan van eisen/bestek zoals meegegeven aan de opdrachtnemer? Staat de uitkomst van uw aanbesteding nog steeds overeind of moet er opnieuw aanbesteed worden?
  3. Wat betekent de geboden oplossing voor de financiële exploitatie van het zwembad? Past dit nog steeds binnen uw eigen kaders? Bent u bereid openheid van zaken te geven over de door de bouwer aangeleverde oplossing en de financiële impact op uw businesscase?

Na aanvankelijk het probleem min of meer ontkend te hebben (een probleem dat je oplost is immers geen probleem), gaf de wethouder toe dat er een probleem was geweest, maar dat dat inmiddels was opgelost. Wethouder Rost van Tonningen gaf in zijn antwoord aan dat de PvdA geen zorgen hoeft te hebben. Op de oplossing wilde de wethouder niet ingaan, dat werd allemaal veel te technisch.

Tot 2 x toe heeft de wethouder aangegeven dat de oplossingen niet leiden tot een hogere investeringslast en dat de oplossingen geen negatief effect hebben op de exploitatie. De gebruikers worden medio januari op de hoogte gesteld en verder is er geen noodzaak om de raad te informeren aangezien de wethouder binnen de door de raad gestelde kaders opereert.

Ondanks herhaaldelijke pogingen van Krischan Hagedoorn en ook Kees Lelivelt van de VVD, wilde de wethouder niet ingaan op de verzonnen oplossingen. PvdA en VVD trekken in twijfel of de nieuwe koelvoorziening en andere aanpassingen niet tot kostenverhoging zullen leiden en beraden zich nu op vervolgstappen teneinde zo snel mogelijk openheid te krijgen in dit politieke rampdossier.

Opnieuw een bewijs van het eigengereide optreden van deze wethouder die in onze ogen de opdracht heeft van de coalitie om zo snel mogelijk te gaan bouwen zodat de betreffende partijen hier geen last van hebben tijdens de verkiezingen, het zwembad zou dan een voldongen feit zijn. In onze ogen een historische vergissing. Dit college bouwt een zwembad dat niemand wil, waar niemand gelukkig mee is en waarmee alle door de raad gestelde kaders zullen worden overschreden en een financieel fiasco dreigt. De gebruikers van het zwembad zijn de dupe van de spierballenpolitiek van deze coalitie die hiermee sport en beweging geen warm hart toedraagt.

Exploitatievormen zwembad, Kees Boekehal en De Vierstee

Het college wil een onderzoek doen naar een nieuwe exploitant en exploitatievorm van het zwembad, Kees Boekehal en De Vierstee. Voor ons heeft allereerst het nieuwe zwembad een nieuwe exploitant nodig. Een exploitant die goed samenwerkt met de gebruikers en die een succes van het (te kleine en te sobere) bad maakt. En wat ons betreft moet de nieuwe exploitant er zijn op het moment dat het nieuwe zwembad gereed is, het liefst veel eerder, zodat deze nog mee kan denken over de inrichting.

Overigens blijft het natuurlijk gek dat we een zwembad bouwen waar gebruikers ontevreden over zijn en waar we nog steeds geen exploitant voor hebben – die had nl. mee kunnen denken over de inrichting en dat had de kans op het succes van het zwembad in ieder geval vergroot.

Wij stemden in met het onderzoek. De raad buigt zich er halverwege 2018 weer over.

JaJa sticker

GroenLinks, SP en D66 dienden een motie in om over te gaan op een zogenaamde jaja-sticker op brievenbussen. Inwoners kunnen op die manier duidelijk aangeven zowel huis aan huis bladen te willen ontvangen en ongeadresseerde reclame. Het achterliggende doel van de motie wordt onderschreven door de PvdA, minder papier en inkt verbruiken, dat is goed voor het milieu. De PvdA stemde echter tegen de motie omdat wij graag zien dat eerst de invoering in Amsterdam wordt afgewacht. Wij voorzien een grote chaos omdat bezorgers geconfronteerd worden met 3 verschillende stickers en bussen zonder sticker.

Daarnaast vinden wij het niet fair t.o.v. de bezorgers van het drukwerk (vaak een welkome aanvulling op toch al kleine inkomens) en de adverterende ondernemers die hun omzet terug zien lopen. De PvdA kan in de toekomst akkoord gaan als het concept op een aantal plekken beproefd is en men bezorgers en ondernemers een kans geeft zich voor te bereiden op de invoering.

De motie werd niet aangenomen.

9 moties vreemd aan de agenda

De agenda was verder gevuld met 1 motie van de ChristenUnie over de Jan van Eijcklaan,(deze werd uiteindelijk afgestemd omdat de raad wil dat de participatie groep eerst met een definitief advies komt) en maar liefst 8 moties van de fractie Schlamilch waarvan er 3 over het genderneutrale beleid van de gemeente gingen en 2 over gevaarlijke trappen, 1 over antennes, 1 over de geluidswal bij Hollandsche Rading en 1 over de poliobesmetting bij Bilthoven Biologicals. Alle moties werden bijna unaniem verworpen. Tijdens de commissiebehandeling had de PvdA al vragen gesteld over en commentaar gegeven op de moties en hadden de diverse portefeuillehouders aangetoond dat de moties overbodig waren. Ondanks de wetenschap dat geen van de moties het zou halen, wilde de indiener ze toch in stemming brengen. De PvdA betreurt het feit dat de raad op deze manier belast wordt door één gemeenteraadslid. Deze aanhoudende motiegolf maakt de Biltse politiek niet mooier, laat staan begrijpelijker.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik