Door Erik van Esterik op 12 september 2015

Nieuws van de Fractie nr. 19 – opvang vluchtelingen

 

Vluchtelingen ook welkom in De Bilt!

De PvdA De Bilt heeft het college en de andere partijen in de gemeenteraad dringend opgeroepen om na te gaan of ook onze gemeente opvangmogelijkheden heeft voor vluchtelingen en deze dan aan te melden bij het COA. Buurgemeente Hilversum vangt 1500 vluchtelingen op en ook de gemeenten Apeldoorn, Assen en Rosmalen hebben zich al gemeld bij het COA om vluchtelingen binnen hen gemeentegrenzen op te vangen. Gemeente De Bilt heeft op 11 september op haar website bekend gemaakt inderdaad graag mee te willen werken aan de opvang van vluchtelingen: “Daarom zal het college van burgemeester en wethouders van harte én ten volle meewerken aan elk verzoek van het COA om opvanglocaties in de gemeente De Bilt te realiseren.”

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter van de PvdA De Bilt: “Deze vluchtelingen ondergaan onmenselijk leed en zijn op zoek naar een veilige plaats voor hun familie. Wij vinden dat onze gemeente de plicht heeft om te onderzoeken of we kunnen helpen met tijdelijke opvang, deze mogelijkheden aan te melden bij het COA en als we kunnen helpen, dat dan ook meteen te doen”.

De PvdA heeft in de aanloop naar de raadsvergadering van 24 september een motie in voorbereiding waarin het college van B&W gevraagd wordt daadwerkelijk opvangmogelijkheden aan te bieden.

Het COA heeft aangegeven vooral op zoek te zijn naar locaties waar minimaal 600 vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Volgens B&W zijn deze plekken niet te vinden in onze gemeente.

De intenties van het college om te helpen zijn goed, zo blijkt op de gemeentelijke website: “Binnen onze lokale gemeenschap horen en voelen wij de bereidheid om hen op te vangen en verder te helpen. Het gemeentebestuur is blij met dit maatschappelijk draagvlak. Het toont hoe sterk we samen kunnen zijn.”

Vluchtelingen zijn nu echter vooral gebaat bij snelle en concrete daden, ook van onze gemeente. De PvdA rekent op een concrete toezegging van het college aan het COA waarin opvangmogelijkheden in De Bilt worden aangeboden. Mocht deze toezegging er niet komen, dan zal de PvdA dit via de eerder genoemde motie alsnog trachten af te dwingen.

PvdA-initiatief: willen inwoners zondagopenstelling van de winkels?

De Bilt is de enige gemeente in onze regio waar supermarkten nog niet zelf mogen bepalen of ze op zondag open gaan. Het college heeft hiertoe een jaar geleden al eens een voorstel gedaan, maar dat was zo slecht onderbouwd dat het uiteindelijk ingetrokken is. Sindsdien is het oorverdovend stil en blijven met name winkeliers en ook omwonenden van supermarkten in onzekerheid.

De lokale winkeliers hebben onderzocht hoe zij aankijken tegen zondagopenstelling en rapporteren hierover binnenkort. De PvdA vindt het belangrijk dat we ook de mening kennen van inwoners / consumenten en ook omwonenden van met name de supermarkten.

Daarom stellen wij tijdens de raadsvergadering van 24 september a.s. voor de mogelijkheden van een raadplegend referendum, of een andere vorm van burgerpeiling, te onderzoeken (planning, kosten e.d.) zodat we bij de finale besluitvorming niet alleen de belangen van de ondernemers kunnen wegen, maar ook die van de inwoners.

De PvdA De Bilt is vooralsnog geen voor- of tegenstander van een uitbreiding van de zondagopenstelling van winkels. Wij vinden het belangrijk de belangen van met name inwoners, omwonenden en lokale, kleine winkeliers te kunnen wegen.

Op weg naar nieuw afvalinzamelingsbeleid

Wethouder Brommersma van duurzaamheid werd tijdens de rondvraag door de PvdA aangesproken op haar plannen voor afvalinzameling. Kaders en randvoorwaarden zijn niet goed genoeg afgestemd met de raad, vindt de PvdA. Doelstelling van het nieuwe afvalinzamelingsbeleid is een inzamelingspercentage van 75% (nu 61%). Andere kaders (zoals de financiële kaders, hoogte van investeringen, mogelijke stijging van de afvalinzamelingskosten voor de burger en mogelijke kapitaalvernietiging (bestaande methode)) zijn niet benoemd.

De wethouder benadrukte in haar antwoord vooral dat ze aan de slag wilde met haar project samen met burgers. De PvdA juicht de voortvarendheid toe, maar wil wel dat de gemeenteraad kaders vaststelt zodat onmogelijke varianten niet verkend worden. De PvdA kreeg bijval van een meerderheid van de commissie en de wethouder zal voor de start van haar project terugkomen bij de raad om duidelijke kaders en randvoorwaarden te vragen.

Intrekken subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Bij de begrotingsbehandeling 2015 is de subsidie voor gemeentelijke monumenten komen te vervallen, de verordening bleef bestaan en moest beëindigd worden. De PvdA heeft hier vrede mee, vooral omdat de subsidie slechts € 20.000,- op jaarbasis bedroeg en hier een overhead mee gemoeid was van € 50.000,- per jaar. Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten bestaan er vele fondsen en goedkope leenmogelijkheden die niet bestaan voor gewone huiseigenaren. De wethouder deed de toezegging dat bij dreigende excessen (verval van een gemeentelijk monument) de Gemeenteraad altijd een specifieke regeling voor dit betreffende pand kan indienen.

Intrekken verordening starterslening

De starterslening is in 2013 geïntroduceerd in onze gemeente om op deze wijze de woningmarkt weer vlot te trekken. 11 startersleningen van € 30.000,- zijn verleend en hebben een verhuisketen van 28 verhuizingen opgeleverd. Het budget voor de starterslening was in onze gemeente afkomstig uit een sluimerende subsidiepot sociale woningbouw. Omdat de rijksbijdrage stopt en de gemeentelijke pot op is stelde het college voor om de starterslening af te schaffen en het overschot en de terugkerende gelden terug te storten naar het fonds sociale woningbouw.

Vanuit praktisch oogpunt is dit volslagen helder en acceptabel, alleen is het onduidelijk welke activiteiten vanuit het fonds betaald gaan worden. Elke politieke partij had daar wel zijn eigen ideeën over. De PvdA vindt het belangrijk dat het geld aangewend wordt voor doorstroming op de (sociale) woningmarkt. Op gemeentelijk niveau is het effect van de starterslening misschien niet groot, maar op nationaal niveau heeft de starterslening 22.000 verhuisbewegingen (9% meer dan zonder starterslening), een extra bouwproductie van € 590 miljoen, 5.000 banen en 7.900 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

De PvdA-fractie heeft daarom voorgesteld het voorstel in tweeën te knippen, eerst het afschaffen van de regeling en vervolgens in een andere raad vaststellen welke activiteiten uit het fonds gefinancierd mogen worden. Ook wil de PvdA evenals veel andere partijen een bredere discussie over de woningmarkt in de raad. Beide zaken zijn toegezegd door de wethouder. Het voorstel werd daarmee een hamerstuk.

De nieuwe cultuurnota

Ook bij deze nieuwe beleidsnotitie van het college zijn dezelfde kritische opmerkingen te maken: nadat alle culturele instellingen gekort zijn met 7% en geen het college geen behoefte had dit met een inhoudelijke visie te onderbouwen, nu plots nieuw cultuurbeleid?

Overigens is de cultuurnota niet heel veel meer dan een fletse opsomming van overlegvormen en cultuurinstellingen. Van een echte visie is geen sprake. Ook hier hebben wij aandacht gevraagd voor doelgroepen die niet vanzelfsprekend gebruik maken van culturele voorzieningen.

Er waren meer kritische opmerkingen van onder andere Beter de Bilt en D66. Wij hebben voorgesteld de beleidsnota vooralsnog ‘aan te houden’ en eerst in gesprek te gaan met het cultuurveld. Dat gaat gebeuren.

De PvdA op straat

Op zaterdag 12 september stond de PvdA met een kraam op de dorpsmarkt. We deelden rozen uit en voerden gesprekken met marktgangers.

Verder was de fractie aanwezig op diverse informatie-avonden (afvalinzamelingsbeleid, de nieuwe woningwet, verkoop gemeentelijke locaties (Sperwerlaan, Rataplan, van Everdingenschool etc.), een inloopavond voor burgers over Sperwerlaan en van Everdingenschool, een inloopavond over de nieuw te bouwen moskee aan de Noorderkroon en was de fractie vertegenwoordigd bij de opening van het OV-oplaadpunt in Brandenburg (gezamenlijke motie met de VVD, raadsbreed aangenomen en wonderbaarlijk snel verwezenlijkt). Het politieke seizoen is weer in volle vaart begonnen.

 

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik