Door Erik van Esterik op 2 februari 2016

Nieuws van de Fractie nr. 26 – Jeugdbeleid aangescherpt

Fractie-initiatief buiten de raad: Hartslagnu ingevoerd in De Bilt!

De PvdA is verheugd dat het college Hartslagnu gaat invoeren in onze gemeente. Hartslagnu is het alarmeringssysteem voor het inschakelen van burgers bij reanimatie. Tijdens canvassen in De Leijen in juni 2015 werd de PvdA gewezen op het bestaan van dit systeem door een enthousiaste vrijwilliger die teleurgesteld was dat onze gemeente nog steeds geen deelnemer is. Met dit systeem worden BHV’ers en EHBO’ers die in de buurt van een 112 hartfalen-melding zijn gealarmeerd en opgeroepen om z.s.m., liefst met een AED, ter plekke te zijn. De PvdA heeft samen met de vrijwilliger en de Wijkraad De Leijen de ambtelijke weg bewandeld om ook onze gemeente deelnemer te laten worden. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat onze burgemeester het initiatief omarmt en de invoering hiervan start. Een mooi voorbeeld van de waarde van burgerinitiatief en het regelmatig canvassen van fractie en afdeling in onze gemeente.

Jeugdbeleid aangescherpt voor de PvdA

Met steun van veel andere fracties hebben wij de nota Jeugdbeleid op twee onderdelen verbeterd. In de eerste plaats hebben wij “kwetsbare jongeren” als doelgroep een prominentere plek in de nota gegeven. Immers, bij een kleine groep is er (helaas) sprake van een samenloop van problemen (zoals schooluitval, werkloosheid, taalachterstand en/of problematisch gedrag).

De tweede aanscherping betrof het uitgangspunt dat de gemeente nadrukkelijk de samenwerking tussen de professionals in de Jeugdzorg en in het Jeugdbeleid bevordert. Immers, om te bereiken dat er sprake is van 1-gezin-1-plan is dat essentieel.

Gebiedsvisie De Bilt Zuid

Aanvullend op wat wij u eerder meldden over de behandeling van de gebiedsvisie De Bilt Zuid, kunnen wij u melden dat deze is aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari met steun van de PvdA. Aanvullende vragen die door ons gesteld werden over De Holle Bilt (planlocatie uitbreiding Van der Valk) en mogelijke uitbreiding van het bedrijf Planta, werden naar tevredenheid beantwoord door de wethouder. Over De Holle Bilt stelde de PvdA vragen over het huidige kapbeleid, mogelijke sloop van een monument, de toenemende verkeersdrukte en het behoud van het kleinschalig ensemble op deze plek. De wethouder gaf aan dat in de bestemmingsplanprocedure de raad opnieuw inspraak krijgt ten aanzien van de uitbreidingsplannen van Van der Valk. Het kleinschalige ensemble en de mening van de bewoners wordt hierin meegenomen, sloop van een gemeentelijk monument is niet toegestaan en een eventuele toename van verkeersdrukte heeft de aandacht. Voor wat betreft Planta beloofde de wethouder een constructieve grondhouding ten aanzien van uitbreidingsplannen van het bedrijf.

Vragen PvdA over het zwemrooster nieuw zwembad Brandenburg

In het vragenuur stelde de PvdA kritische vragen over het rooster voor het nieuwe zwembad. De vragen bestonden uit drie hoofdvragen ondersteund door meer feitelijke vragen over het rooster in verhouding tot het eerder ontvangen exploitatierapport. De drie hoofdvragen hierbij waren:

  1. In hoeverre is het toegezonden rooster een uitwerking van het door de raad goedgekeurde plan voor een nieuw zwembad
  2. Is het college het met ons eens dat dit rooster aanstuurt op een extra exploitatietekort van € 50.000,- tot € 100.000,- per jaar en
  3. Is het college het met ons eens dat op basis van dit rooster de huidige gebruikers niet passen in het nieuwe zwembad

Op vraag 1 antwoordde de wethouder dat het hier slechts een vingeroefening betrof waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Op vraag 2 ging de wethouder niet inhoudelijk in, omdat het (herhaling) hier slechts een vingeroefening betrof en Op vraag 3 beweerde de wethouder dat op basis van deze vingeroefening alle gebruikers passen in het nieuwe bad.

De PvdA toonde zich zeer verbaasd over deze beantwoording, met name de constatering van de wethouder dat de ambtenaar “als het ware een berekening had gemaakt op de achterkant van een bierviltje”. Deze zelfde berekening is de gebruikers vorig jaar immers wel gegeven als geruststelling dat iedereen in het nieuwe zwembad past!

Aangezien de voorzitter van de raad geen verdere ruimte gaf voor vervolgvragen, stelt de PvdA al haar feitelijke vragen opnieuw schriftelijk aan het college in de hoop dat de gebruikers meer zekerheid krijgen over hun bestaansrecht in het nieuw te bouwen zwembad.

 

 

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik