Door Erik van Esterik op 6 juli 2017

Nieuws van de Fractie nr. 45

WMO: PvdA kijkt vooruit

De afgelopen drie jaar is de WMO in De Bilt een heikel onderwerp gebleken:

 • de eenvoudige huishoudelijke hulp werd afgeschaft omdat er geen geld voor zou zijn, maar al snel bleek het tegendeel: elk jaar werd er fors geld overgehouden en de ‘reserve sociaal’ is ondertussen gegroeid tot bijna 4 miljoen
 • de overgangsregeling voor mensen die eenvoudige hulp verloren was een aanfluiting: slechts 3 maanden en degenen die daartegen bezwaar aantekenenden, kregen pas antwoord toen hun hulp al was stopgezet
 • de keukentafelgesprekken bleken onder de maat te zijn en er waren vele klachten
 • de tegemoetkoming voor chronisch zieken was veel te sober (er bleef geld over) en de regeling voor minima werd amper gebruikt (ook hier bleef geld over)
 • het college stelde voor 7% te korten op de subsidies van vrijwilligersorganisaties die informele zorg verlenen in onze gemeente, en trok dat besluit even later weer in
 • van een echte transformatie was geen sprake: een impuls aan informele zorg, het werken aan eigen kracht en innovatie en samenwerking in de zorg kwamen in onze ogen onvoldoende van de grond

Nu lag een evaluatie van deze WMO voor in de gemeenteraad waar helaas op bovenstaande punten niet werd ingegaan.

In positieve zin: de evaluatie leverde een aantal concrete verbeterpunten in de dienstverlening op die ten goede komen aan de cliënten. Dat was overigens in belangrijke mate te danken aan de PvdA, en vooral de Algemene Ouderenbond. De Anbo had namelijk een checklist gemaakt aan de hand waarvan de WMO getoetst kon worden en de PvdA-fractie stelde voor deze te gebruiken voor de evaluatie.

Drie raadsleden van PvdA, D66 en Beter de Bilt vormen een werkgroep die namens de raad een ‘Strategische WMO-Agenda 2018-2022’ opstellen. Deze agenda moet meer strategisch richting gegeven aan de lokale WMO. Grote winst van de bespreking van de evaluatie was dat de PvdA, samen met Beter de Bilt en D66, een motie indiende met als strekking:

 • de voorliggende evaluatie van de ‘transitie WMO’ vast te stellen
 • met waardering kennis te nemen van de verbetervoorstellen die uit deze evaluatie voortvloeien en het college te vragen over ongeveer een half jaar te rapporteren over de afwikkeling
 • de organisatie en ICT-ondersteuning aan te passen op basis van de adviezen van BMC, waaronder het in één hand brengen van front- en backoffice
 • de nog op te stellen ‘strategische agenda WMO 2018-2022’ te duiden als vervolg op de voorliggende evaluatie van het college
 • het college te vragen ook de ‘transformatienota De beweging naar voren’ (kort en eenvoudig) te evalueren zodat deze evaluatie betrokken kan worden bij de strategische WMO-agenda

Deze motie werd raadsbreed gesteund en is in onze ogen een belangrijke stap vooruit.

Koopzondagen De Bilt definitief

De gemeenteraad heeft besloten zondag-openstelling voor winkeliers volledig vrij te geven (met uitzondering van de bekende feestdagen zoals Kerst). Dit besluit is het slotstuk van een periode van twee jaar waarin uiteindelijk een pilot aangetoond heeft dat ook in onze gemeente zondagopenstelling voorziet in een behoefte.

De PvdA heeft met de zondagopenstelling ingestemd, omdat wij vinden dat winkeliers zelf moeten kunnen kiezen hoe zij ondernemen en concurreren met een omgeving waar collega’s in bijvoorbeeld Zeist, Overvecht en Den Dolder wel open kunnen. Bovendien kunnen inwoners zelf kiezen of zij op zondag consument willen zijn.

De PvdA had van te voren twee randvoorwaarden gesteld. De eerste was dat de grotere ketens meer dan nu mensen zouden inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de evaluatie blijkt dat daar inderdaad sprake van is. De tweede  was dat de winkels die open zouden gaan, goede afspraken zouden maken met omwonenden over laden en lossen. Hieraan is grotendeels voldaan en heeft niet geleid tot klachten.

CDA, ChristenUnie, SGP, SP en Groenlinks stemden overigens tegen.

Kwinkelier

Eindelijk lijkt er schot te komen in het Kwinkelier dossier. De eigenaar diende een plan in om de Kwinkelier in 5 fasen op te knappen die ook in 5 jaren worden doorlopen. Het college vroeg steun voor de plannen en vroeg de raad om de beantwoording en afdoening van zienswijzen van inwoners op het plan te delegeren aan het college. De PvdA vond dit geen goed idee en diende met Bilts Belang een amendement in om deze toch door de raad te laten behandelen.

Argumenten hiervoor waren;

 1. De renovatie van de Kwinkelier heeft de afgelopen 12 jaar in een impasse gezeten.
 2. Er hebben grote tegenstellingen bestaan en deze bestaan (deels) nog steeds tussen belanghebbenden (eigenaar, gemeente, inwoners, huurderbelangenvereniging, winkelier, Hart voor Bilthoven, etc.)
 3. Het vertrouwen tussen belanghebbenden is de afgelopen 12 jaar niet toegenomen.
 4. De onderhandelingen tussen alle belanghebbenden hebben gedurende deze periode veelal buiten het zicht van de raad plaatsgevonden.
 5. De raad moet nu akkoord geven op een plan waarin fase 1 versneld zal worden doorlopen, maar over de fases 2 tm 5 bestaan nog grote onduidelijkheden en onzekerheden.
 6. Eerder zijn aangekondigde ontwikkelingen, deelrenovaties etc. om allerlei redenen uitgesteld c.q. niet uitgevoerd.
 7. De raad hecht belang aan het volledig uitvoeren van de plannen in de fases 1 tm 5 in het genoemde tempo van gemiddeld één jaar per fase.
 8. De raad moet nu in zeer korte tijd een afgewogen besluit nemen over één van de belangrijkste ontwikkelingen in het centrumgebied van Bilthoven.
 9. De raad is geïnteresseerd in eventuele zienswijzen van belanghebbenden en wil deze zelf afwegen in haar oordeel over het afgeven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen alvorens deze verklaring af te geven.
 10. De raad haar controlerende taak serieus neemt en alle gebruikelijke stappen om tot planvorming te komen wil doorlopen.

Het amendement voorzag ook in een versnelling van behandeling door de raad. Dit mocht helaas niet baten, het amendement werd niet aangenomen, de raad moet nu haar vertrouwen stellen in het college en de eigenaar. Later in de vergadering stemde de PvdA ook tegen het coördinatiebesluit, een regeling waardoor het college versneld bestemmingsplannen, bouwplannen etc. kan behandelen, hierdoor verminderen de inspraakmogelijkheden van inwoners, de PvdA is hier tegen. De PvdA stemde wel voor het plan voor de Kwinkelier, met name omdat winkeliers en ondernemers aangeven dat er nu echt heel snel wat moet gebeuren aangezien er veel ondernemers zijn die het water aan de lippen staat.

Interpellatiedebat over persbericht college over geluidswal Maartensdijk en wat vooraf ging

Tijdens de behandeling van de kadernota spraken 6 inwoners van Maartensdijk in over de geluidshinder die zij ondervinden van de A27. Deze inwoners waren uitgenodigd door fractie Schlamilch die bij de behandeling van de kadernota een motie indiende voor een extra geluidswal bij Maartensdijk. Ook kwam een ondernemer inspreken die wel graag een extra geluidswal van 50 meter breed en 10 meter hoog wilde aanleggen.

Alle fracties en de portefeuillehouder gaven tijdens het debat aan dat de extra geluidswerende maatregelen niet mogelijk zijn. Het tracé besluit voor de A27 is onherroepelijk geworden en de geluidswerende maatregelen voor onze gemeente zijn in een weloverwogen participatie-traject dat jaren duurde, verdeeld over Groenekan, Hollandsche Rading en Maartensdijk. Alle fracties hadden kritiek op de valse hoop die de indiener hiermee aan de inwoners gaf. De motie werd dan ook verworpen met 26 stemmen tegen, alleen de indiener stemde voor.

Naar aanleiding van dit debat schreef wethouder Rost van Tonningen een stukje in de krant waarin hij stevig van zich afbeet. Begrijpelijk, zo op het oog, een bestuurder is immers ook niet van ijs. Van Tonningen reed echter een scheve schaats door de term ‘makkelijk populisme’ te bezigen, zonder dat het duidelijk was op wie dat sloeg (dat kon ook over de raad als geheel gaan ipv alleen over fractie Schlamilch). Ook gaf de wethouder zelf valse hoop door aan te geven; “laten we nu eerst afwachten wat de effecten zijn van alle maatregelen samen en daarna wil ik best kijken of er nog zaken aangepast kunnen worden”. Hiermee bedreef de bestuurder politiek en gaf ook valse hoop, iets wat niet door de beugel kan. Dit was aanleiding voor fractie Schlamilch om een interpellatiedebat aan te vragen. Deze aanvraag werd door de PvdA gesteund.

In het debat hekelde de PvdA zowel de houding van fractie Schlamilch, als van de wethouder. Er volgde een motie van afkeuring van de fractie Schlamilch en een motie van wantrouwen van Bilts Belang aan het adres van de wethouder. Beide moties haalden het niet en werden ook niet gesteund door de PvdA. Krischan Hagedoorn legde een stemverklaring af; “De PvdA vindt zowel het gedrag van fractie Schlamilch, als van de wethouder afkeurenswaardig in dit dossier. Ook vindt de PvdA het afkeurenswaardig dat een fractie die zich zelf zo gedraagt een motie van afkeuring indient”

Terugblik op behandeling van Jaarrekening 2016 en Kadernota 2018

Op 22 juni vond de behandeling van de jaarrekening 2017 plaats en de kadernota voor de periode 2018 – 2021. Een reden om terug te blikken en het college te controleren en kaders te stellen voor de toekomst.

Jaarrekening

De PvdA maakt zich zorgen over het enorme tekort in de jeugdzorg in 2016 en stelde hierover kritische vragen aan de wethouder. Het tekort werd deels weer goedgemaakt door een meevaller in de WMO in 2016, maar het college lijkt nog steeds niet in control als het over het sociaal domein gaat. Het lijkt erop dat er nu ineens een soort bestedingsplan voor de WMO wordt opgesteld waar de PvdA al jaren om vraagt. Helaas lijkt dit bestedingsplan wederom zonder achterliggende visie geschreven en komt het erop neer dat de tekorten in de jeugdzorg de komende jaren gedekt worden uit de overschotten in de WMO. De oorzaken van het falen worden wederom niet aangepakt zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de huisartsen als poortwachter voor het sociaal domein.

Positief was de PvdA over een aantal zaken die door de PvdA zelf in gang zijn gezet in 2016, zoals het weer herstellen van de eenvoudige hulp in de huishouding en de bouw van een aantal goedhuurwijken in de komende jaren in onze gemeente. De goedhuurwoning is een beproefd concept van PvdA wethouder Herrema in Almere. Het concept voorziet in bouw van duurzame sociale huurwoningen die inclusief NUTS voorzieningen niet meer kosten dan € 550,- per maand. Ook werd n.a.v. actie van de PvdA de subsidie voor steunpunt vluchtelingen fors verruimd in 2016.

De PvdA gaf een pluim aan het Kunstenhuis en de bibliotheek die door eigen actie en tegen de klippen op meer, vooral jeugdige deelnemers cq lezers wist te werven.

Ernstig zorgen blijft de PvdA zich maken over de ontbrekende focus op sociale woningbouw, het gebrek aan visie op het sociaal domein en de almaar oplopende werkeloosheid en het aantal mensen in de bijstand. De PvdA verwijt het college de problemen ook in 2016 niet echt te hebben aangepakt.

Kadernota

Tijdens de behandeling van de kadernota constateert de PvdA dat het geld tegen de plinten klotst in onze gemeente en dat ons college niets anders doet dan het in de algemene reserve te stoppen en daarnaast vooral het departement van de portefeuillehouder van financiën op te tuigen.

De PvdA wil juist dat het college dit geld investeert in de maatschappij. In een motie roept de PvdA de raad op de subsidiekorting van 7% op alle verenigingen en vrijwilligers terug te draaien en hiermee een nieuw flexibel budget te vormen. Met dit flexibele budget kunnen verenigingen en vrijwilligers worden uitgedaagd om hun maatschappelijke rol uit te breiden op de gebieden waar ze goed in zijn. Bijvoorbeeld door een project voor hangjeugd te organiseren of eenzaamheid bij oudere mensen te verminderen door bijvoorbeeld  laagdrempelig contact aan te bieden in het clubhuis. Helaas werd deze motie verworpen.

Ook diende de PvdA een motie in om een vaste lage kavelprijs te hanteren voor kavels voor sociale woningbouw. De Bilt hanteert een gemiddelde prijs van €25.000,- waar Zeist bijvoorbeeld een kavelprijs van €12.500,- hanteert. De Bilt vraagt de hoogste prijzen in de hele woningmarktregio en dat past niet bij een gemeente die zo graag sociale woningbouw zou moeten willen plegen. Ook deze motie werd verworpen.

Verder stelde de PvdA vragen over duurzaamheid (de duurzaamheidsambities van dit college lijken volledig bij de inwoners te worden neergelegd), sport (er is geen ambitie op dit terrein, een sportnota is nog steeds niet in de maak en het belang van topsport voor de breedtesport wordt ontkend) en de enorme nieuwe uitgaven op het gebied van de gemeentelijke ict.

De PvdA stemde tegen een aantal coalitiemoties waarin bijvoorbeeld de WOZ ten koste van de riool- en afvalstoffenheffing wordt verlaagd (slecht voor huurders) en moties waarmee de financiële problemen van het college werden opgelost (groter duurzaamheidsfonds voor gemeentelijke gebouwen, verhoging van de rekenrente en aanpassing van de inkomsten bouwleges). De PvdA stemde tegen de kadernota omdat dit college en deze coalitie te weinig investeert in onze samenleving, verenigingen en vrijwilligers roekeloos kort, de reserves maximaal wil aanvullen en hierbij maatschappelijke voorzieningen uitholt, geen echte oplossingen biedt op het gebied van werk, wonen en zorg en onze meest kwetsbare inwoners te weinig ondersteunt. Kortom; het is tijd voor verkiezingen!

 

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik