Nieuws van de Fractie nr. 47 – discussieavond over Ouderenbeleid

Door Erik van Esterik op 29 september 2017

Ouderenbeleid hard nodig in De Bilt?! – PvdA De Bilt organiseert discussieavond

Ouderen vormen een belangrijke en groeiende groep mensen in de gemeente De Bilt. Ze hebben specifieke wensen als het gaat om wonen, zorg, welzijn en mobiliteit.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: “Samenhangend Ouderenbeleid kennen we in De Bilt niet. Wij denken dat het verstandig is hier mee aan de slag te gaan! De groep ouderen neemt toe. Naast vraagstukken die een antwoord nodig hebben, vormt de groep ouderen een schat aan kennis en ervaring waar we als samenleving dankbaar gebruik van kunnen maken! Ook daar moeten we eens goed over nadenken.”

Netwerk Utrecht Zorg Ouderen

Enige tijd geleden heeft het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (Nuzo) een folder uitgebracht waarin ze gemeenten adviseert een reeks van concrete acties te ondernemen om beleid voor ouderen vorm te geven.

Van Esterik: “In onze ogen zeker de moeite waard om serieus te nemen! Het document biedt een aantal heel concrete voorstellen om ouderenbeleid op te pakken. Hier willen we ons verder in verdiepen met belangstellenden.”

Praat mee!

Reden genoeg voor de PvdA De Bilt hierover van gedachten te willen wisselen tijdens een discussieavond. De avond staat open voor alle geïnteresseerden en vindt plaats op woensdag 17 oktober in Cultureel Centrum HF Witte, Henri Dunantplein 4. Vanaf 19.30 kunt u binnen komen lopen, om 20.00 uur start de bijeenkomst.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij erikvanesterik@hotmail.com.

 

Kort verslag gemeenteraadsvergadering 28 september jl.

In de gemeente De Bilt worstelen we al lange tijd met het detailhandelsbeleid. Winkels staan hier en daar lang leeg en de winkelgebieden dreigen te verloederen. Er is grote behoefte aan een nieuw daadkrachtig beleid. Het college is er na 3,5 jaar (!) nog steeds niet in geslaagd nieuw beleid vast te laten stellen, laat staan er uitvoering aan te geven.

De PvdA wilde in de gemeenteraad voorstellen om duidelijke kaders mee te geven aan wethouder Rost Van Tonningen. Daar bleken de andere fracties geen behoefte aan te hebben, dus trokken wij onze motie in. We wachten het nieuwe voorstel van het college af.

Er werd uitgebreid gesproken over het Integraal Veiligheidsbeleid. Opvallend is hoe weinig prioriteit de raad geeft aan vernieuwend nadenken over lokale veiligheid. De PvdA-fractie diende een voorstel in om inwoners meer invloed te geven op de prioriteiten en aanpak van de wijkagent en de gemeentelijke handhavers. De lokale partij fractie Slamilch diende vier voorstellen in. Ook deze werden weggestemd.

Er waren zelfs partijen die het woord niet eens voerden over dit toch belangrijk onderwerp (CDA, Groenlinks, Beter de Bilt en Bilts Belang).

De U10 is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Utrecht en de omliggende gemeenten, inclusief Woerden. U10 bestaat feitelijk uit de wethouders van deze gemeenten die overleggen in zogenaamde bestuurstafels. U10 legde een ruimtelijk-economische koers voor aan alle gemeenteraden. De ruimtelijk economische koers kent veel neo-liberale elementen (hoogopgeleide kenniswerkers, beperkte groei sociale woningvoorraad, geen antwoord op de groeiende automobiliteit).

Veel partijen hadden om wisselende redenen moeite hadden met het stuk. Een amendement om als gemeenteraad (slechts) kennis te nemen van het stuk in plaats van ermee in te stemmen haalde het niet. Dit voorstel werd alleen gesteund door SGP, PvdA, SP, fractie Slamilch, Bilts Belang en ChristenUnie en dus verworpen.

Vinden inwoners de weg naar lokale zorg en voorzieningen op het gebied WMO, Jeugdzorg, Participatie en Minimabeleid? Hoe klantvriendelijk en klantgericht is dat? Is informatie eenvoudig te vinden en begrijpelijk? De PvdA heeft zoals bekend voorgesteld om een draagvlakonderzoek te doen naar een soort van mystery burgeronderzoek. VVD, ChristenUnie, Bilts Belang steunden ons voorstel. Verrassend genoeg waren GroenLinks en SP (naast CDA en D’66) tegen. Zij waren niet bereid geld en ambtelijke uren beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de klantgerichtheid – want er waren geen klachten bekend. Tja.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik