PvdA De Bilt – Nieuws van de Fractie nr. 6 – december 2018

Door Erik van Esterik op 27 december 2018

Intensief debat over uitgangspunten woningbouwopgave in De Bilt

Hoe GroenLinks het coalitieakkoord open brak en de gemeenteraad in de loopgraven joeg

Het had zo’n mooie avond kunnen zijn… Na een uitstekende commissiebehandeling, verzande het raadsvoorstel ‘uitgangspunten woningbouwambitie’, onverwacht,  in een uitzichtloze loopgravenoorlog tussen oppositie en coalitie. en de coalitiepartijen onderling. Directe aanleiding was een amendement van GroenLinks waarin deze partij woningbouw buiten de rode contour in Westbroek wilde verbieden. De andere coalitiepartijen stemden knarsetandend in, de oppositie stemde unaniem tegen. En dit terwijl het raadsvoorstel uitgangspunten woningbouwambitie moeiteloos door de volledige raad omarmd had kunnen worden.

GroenLinks breekt coalitieakkoord open!

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het overschrijden van de rode contour (de grens waarbuiten niet gebouwd mag worden). Om ervoor te zorgen dat er wel  gebouwd kan worden als dat noodzakelijk is, was deze mogelijkheid juist opgenomen in het coalitieakkoord. De rode contour knelt niet alleen in Westbroek, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Groenekan, maar ook gewoon in onze grote kernen: De Bilt en Bilthoven.

Met een amendement vernauwde GroenLinks dit tot alleen de kern Maartensdijk. Westbroek, dat juist expliciet in het raadsvoorstel werd genoemd, viel opeens buiten de boot. Het amendement van GroenLinks kwam ook pas te elfder ure waardoor raadsfracties zich onvoldoende konden voorbereiden.

Het amendement werd aangenomen met alleen de voor-stemmen van de coalitie. Dit gebeurde ook met het raadsvoorstel zelf. De voltallige oppositie volgde de PvdA, die tegen zowel het amendement als het raadsvoorstel stemde.

Goede notitie

Het is jammer dat GroenLinks niet voor rede vatbaar was, het amendement had immers ook gewoon ingetrokken kunnen worden, maar dit punt moest blijkbaar worden binnengehaald. Waarschijnlijk i.v.m. het gruwelijk overschrijden van de contour in kwetsbare natuur op het Hessingterrein vorige maand (GroenLinks stemde toen tegen, maar de mede coalitiepartijen zetten toch door).

Een amendement van PvdA, ChristenUnie, SP en fractie Brouwer, werd unaniem aanvaard. Dit amendement stelde dat bij het aanwijzen van locaties voor woningbouw de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de nieuwe wijk niet verslechteren mocht. De partijen beogen met dit amendement dat voorkomen wordt dat het laatste wijkgroen in (vooral) sociale huurwijken volgebouwd wordt.

Andere goede uitgangspunten voor de woningbouw-ambitie zijn in de ogen van de PvdA-fractie dat het college echt mikt op betaalbare huizen en daarom projectontwikkelaars van woonprojecten (ook als het gaat om villa-bouw) mee laat betalen aan een fonds sociale woningbouw.

Het feit dat er nu echt gekozen wordt voor de bouw van 450 sociale huurwoningen voor 2030, maakt ons ook gelukkig. Het nieuwe beleidsstuk maakt het ook mogelijk om het PvdA-goedhuur concept uit Almere in te voeren (een nieuwe sociale huurwoning die inclusief elektriciteit en water, per maand niet meer dan € 550,- huur kost), het lijkt erop dat deze woningen gebouwd gaan worden bij het HF Wittecentrum.

Coalitie loopt scheuren op

Tijdens het debat werd overduidelijk dat zowel VVD als CDA erg worstelden met het amendement van GroenLinks. In het uiteindelijke amendement werd één woordje toegevoegd, namelijk, ‘vooralsnog’. Door de toevoeging van dit woord en de toezegging van de wethouder dat het geplande bouwproject in Westbroek gewoon doorgang zou vinden, konden VVD en CDA het amendement uiteindelijk knarsetandend steunen.

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA hierover: “Het is inmiddels duidelijk dat deze nieuwe coalitie geen coalitie van vrienden is. De PvdA verwacht dat als coalitiepartners elkaar blijven dwingen tot het maken van dit soort pijnlijke keuzes en elkaar niets gunnen, deze coalitie niet in het belang van de inwoners bestuurt, en ook geen lang leven beschoren is.”

Zijn er ook in De Bilt teveel verkeersborden?

“Veel verkeersborden zijn overbodig en veroorzaken soms zelfs onveilige situaties. Zo’n 600.000 van de in totaal drie miljoen borden in Nederland zouden weggehaald kunnen worden.” Dat stelden begin december de drie verkeersorganisaties Veilig Verkeer Nederland (VVN), kennisplatform CROW en de HR Groep.

De PvdA De Bilt wil weten of dit ook speelt in onze gemeente. Zijn er verkeersborden of andersoortige borden in de Biltse openbare ruimte die onnodig zijn? Raadslid Erik van Esterik: “Met reacties van inwoners kunnen we vervolgens aan het college vragen aan de slag te gaan.”

Biltenaren (en ook PvdA-leden!) worden gevraagd deze locaties, eventueel met foto van de betreffende borden, te mailen naar de fractie.

PvdA De Bilt wil kritisch gesprek gladheidsbestrijding naderende winter

Afgelopen winter 2017/2018 was er veel te doen over de gladheidsbestrijding in De Bilt. Het was de eerste winter dat het college besloten had het sneeuw- en ijsvrij houden van de wegen over te laten aan een aannemer. De kosten rezen de pan uit en over de staat van de fietspaden was veel te doen.

De PvdA De Bilt wilde hierover met het college van gedachten wisselen, op de rand van de naderende winter. De lokale PvdA heeft dit onderwerp op de agenda gezet van de raadscommissie.

Vorig jaar is de gladheidsbestrijding in de Gemeente uitbesteed aan een aannemer. De kosten waren vorig jaar veel hoger dan begroot, en de indruk bestaat dat met name de fietspaden niet overal goed gestrooid waren. Dit laatste werd door meerdere raadsleden herkend, zeker als het gaat om de buitengebieden. De portefeuillehouder, Anne Brommersma, liet weten dat er alleen uitgerukt wordt als de gemeente dat vraagt. De gemeente gebruikt een aantal criteria om te bepalen of strooien noodzakelijk is. Hoe vaak dat per winter is, is niet te voorspellen of begroten. Aan het eind van de winter wordt met de aannemer geëvalueerd.

Een ander winterprobleem is het feit dat de stoepen zo beperkt geveegd worden door inwoners en dat mensen die slecht ter been zijn bij sneeuw eigenlijk de deur niet uit kunnen. Dit probleem werd door alle aanwezige fracties herkend. De wethouder zegde toe dat de communicatie van de gemeente op dit punt wat uitgebreider kan. Dan gaat het om inwoners op te roepen om in het belang van hun buren de stoepen te vegen, en om beter bekend te maken dat de gemeente  strooizout beschikbaar stelt voor particulieren. Op verzoek kunnen scholen en andere instanties de beschikking krijgen over een kist met strooizout.

De suggestie om looproutes te bepalen die door de gemeente of door vrijwilligers sneeuwvrij worden gehouden werd welwillend besproken, maar omdat dit een aanzienlijke inspanning vergt, kon de wethouder niet verder gaan dan de belofte om dit idee met de Werkgroep Toegankelijkheid te bespreken.

Antwoord op vragen PvdA De Bilt over mogelijke bodemdaling in gemeente De Bilt

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse bodem veel harder daalt dan gedacht. Verdroging speelt daarbij een hoofdrol. Door de bodemdaling kunnen woningen te maken krijgen met bijvoorbeeld verzakkingen en scheurvorming.

De PvdA De Bilt heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Uit de beantwoording blijkt dat voor een deel van Westbroek en Groenekan dit risico inderdaad aanwezig is. Op dit moment wordt in regionaal verband een ‘klimaatstresstest’ uitgevoerd.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik