Door Krischan Hagedoorn op 17 juni 2014

Een roerige politieke maand

Juni 2014, Blog 2 Krischan Hagedoorn fractievoorzitter PvdA gemeenteraad De Bilt

Inmiddels durf ik met goed fatsoen weer een volgend stuk te schrijven over mijn ervaringen in de lokale politiek in mei van dit jaar. Ik heb mijn actiepuntenlijstje uit mijn vorige Blog namelijk afgewerkt. Doen wat je beloofd hebt is vaak de beste vertrouwensbasis die een politicus kan bieden!

Mei was een roerige politieke maand. Allereerst was er natuurlijk de presentatie van het nieuwe college. 4 kersverse wethouders, en allemaal in deeltijd. 3×0,89 fte en 1×0,7fte. Ik schrijf het bewust even zo op. Uiteindelijk krijgen we 4 wethouders, maar voor de prijs van 3,37 fte. Op zich een mooi gebaar in deze periode waarin bijna iedereen de broekriem aan moet halen. Wel benieuwd hoe dit in de praktijk uit zal pakken.

Op 13 mei werden de wethouders en ook een vijftal commissieleden geïnstalleerd. Ook werd er gedebatteerd over het coalitie-akkoord en de formatie. Omdat we in raadsvergadering van maart al hadden gesproken over de duiding van de verkiezingsuitslag en de informatie, hebben wij ons commentaar op de formatie zelf dit keer achterwege gelaten.

Het werd uiteindelijk geen debat, elke partij gaf zijn visie op het coalitie-akkoord, er werd niet geïnterrumpeerd en er volgde geen tweede termijn (elk onderwerp in de raad wordt in twee termijnen behandeld, je kunt in de eerste termijn zeggen wat je ervan vindt, andere partijen kunnen je dan interrumperen (bevragen, c.q. aangeven dat het volgens hen niet klopt wat je zegt). Dan kan het college reageren en in de tweede termijn kan elke politieke partij hier weer op reageren. Op deze manier kan een debat soms zo maar twee uur duren.

Het was wel een mooie vorm zo, het coalitie-akkoord vanuit het oogpunt van elke partij. Mijn toespraak kunt u hier terug horen.  Na onze welgemeende felicitaties aan het nieuwe college en de coalitie-partijen stelden we een aantal vragen aan de nieuwe coalitie/het nieuwe college:

  1. De term kwetsbare groepen is nergens in uw coalitie-akkoord terug te vinden, wat vindt u hiervan en hoe gaat u voor deze groep zorgen in de komende collegeperiode?
  2. Wanneer en op welke wijze gaat u het debat aan met de gemeenschap en de raad over een nieuw zwembad en wanneer kunnen wij dit zwembad verwachten?
  3. Bent u bereid om ambities te tonen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen onze gemeente? Met andere woorden, gaan voor resultaat en bereid zijn om hierin te investeren.
  4. Op welke wijze worden de verenigingen in onze gemeente getroffen door de herziening van het subsidiebeleid die u in het coalitie-akkoord aankondigt?
  5. Gaat u het debat over een tijdelijke overweg tijdens de ondertunneling van de Leijenseweg voor de vakantie aan en op welke wijze verzorgt u de communicatie naar de  bewoners?

Omdat het debat meer een soort algemene beschouwingen op het coalitie-akkoord was en er gestopt werd na de eerste termijn, kregen wij terecht geen antwoord op onze vragen, vandaar dat we een deel schriftelijk stelden en een aantal op 22 mei opnieuw stelden in het vragenuur van 22 mei.

Kruisverhoor
Na de algemene beschouwingen werden de wethouders gepresenteerd. De raadsleden konden de wethouders bevragen. Ontluisterend was de bevraging van Han IJssennagger op onze nieuwe wethouder Jolanda van Hulst-Mazirel. De heer IJssenagger constateerde dat mevrouw van Hulst nooit een leidinggevende positie binnen de overheid zou krijgen, uitgaande van haar CV.  IJssennagger lichtte het doopceel van mevrouw van Hulst uitgebreid en drukte op elke vermeende zere plek. Het was een beschamende vertoning en leek wel een kruisverhoor. Ik hoopte dat de burgemeester in zou grijpen, helaas gebeurde dat niet, IJssennagger bleef waarschijnlijk binnen de grenzen van het raadsreglement. Ook de VVD greep niet in, ik heb op het punt gestaan om zelf te interrumperen (hoewel dit volgens de regels niet toegestaan is), maar gelukkig redde Jolanda zich zelf uitstekend. Ze bleef staan…… diende IJssennagger keurig van repliek en stond voor wie ze was. Hulde en waardering hiervoor!

Uitgangspunt voor mij in de politiek is: “hard op de inhoud, zacht op de mens”, zou prettig zijn als iedereen in de raad dit principe omarmde.

Op 22 mei vond de reguliere raadsvergadering plaats. In deze raadsvergadering konden we drie van onze niet beantwoorde vragen van 13 mei stellen. De vragen werden bevredigend beantwoord door het college. Wethouder Jolanda van Hulst gaf aan dat er inderdaad een debat plaats zal vinden over de tijdelijke overweg in de vergadering van 26 juni, daarnaast gaf ze aan dat het college op korte termijn met een planning komt voor het dossier zwembad en dat realisatie van het zwembad voor 2016 gepland is. Wethouder Anne Brommersma gaf aan dat de kwetsbare groepen terugkomen in het coalitie-akkoord en dat de intentie om met deze vraag te komen van de PvdA begrepen is en gedeeld wordt door de coalitie.

Het hoofdgerecht van deze raadsvergadering was de behandeling van bestemmingsplan Bilthoven Noord. In mijn vorige Blog heb ik de verwarrende gang van zaken in de commissievergadering van mei beschreven. In de commissievergadering van juni werd duidelijk dat er meer dan 250 afwijkingen op de 1600 bestemmingen in Bilthoven Noord in het bestemmingsplan bestaan, dit kan zeer belemmerend werken, zowel voor bewoners (niet meer mogen uitbreiden op welke manier dan ook) als voor de gemeente (claims van bewoners bij de Raad van State of claims bij de Gemeente voor planschade (je mag alleen een Raad van State-procedure aanspannen als je een zienswijze hebt ingediend). D66 had een amendement voorbereid waarin de suggestie van de bewonersvereniging om de oorspronkelijke afstanden tot de erfscheiding aan te houden is overgenomen.

Uiteraard waren wij blij met dit initiatief, hier is van tevoren ook uitgebreid over gesproken. Wij hadden echter liever een motie gezien dan een amendement omdat een motie het college de ruimte geeft om creatief met het bestemmingsplan om te gaan en eventuele andere onvolkomenheden in het bestemmingsplan op te lossen. Het amendement van D66 reduceert het aantal gevallen waarin men op geen enkele manier meer mag uitbreiden tot 80, op zich een mooie vermindering van het mogelijke aantal claims van meer dan 250 naar 80, ware het niet dat het getal van 250 inmiddels 302 was geworden en 222 (302 – 80) bewoners alsnog met een mogelijke planschadeclaim kunnen komen omdat ze alleen maar aan de achterkant van de woning uit mogen breiden.

Een vrij technische kwestie, dit bestemmingsplan. Voor ons staat echter vast dat het bestemmingsplan met amendement zorgt voor vermindering van het groen in de wijk (in het vorige bestemmingsplan zochten de bewoners ook de grenzen op van wat mogelijk was) en daarnaast voor onnodig risico dat de gemeente loopt op planschadeclaims en Raad van State-procedures.

We hebben daarom als enige fractie in de raad tegen dit bestemmingsplan gestemd. We hopen van harte dat we ongelijk krijgen in deze (want meer groen en geen schadeclaims op gemeenschapsgeld). Het feit dat de Bewonersvereniging Bilthoven Noord een week na de raad kwam met een oproep aan de wethouder en zijn ambtenaren om enkele nieuwe vragen te beantwoorden voor 6 juni omdat het voorkomen van een bouwverbod voor bestaande situaties in het geamendeerde bestemmingsplan onvoldoende lijkt te kunnen worden afgedekt, verontrust ons. Op 11 juni woon ik met alle andere fractievoorzitters het tweede gedeelte van de ALV van de bewonersvereniging bij, ik ben benieuwd naar de antwoorden van de gemeente en de mening van de bewonersvereniging.

Juni wordt een drukke maand. We wonen een raadsinformatie-avond bij en diverse andere informatieve bijeenkomsten. Daarnaast zijn er twee commissievergaderingen en 2 raadsvergaderingen in deze maand. Behandeld worden de jaarrekening 2013 en de kadernota. In de jaarrekening behandeling kijken we terug op wat gebeurd is en vooral, wat voor financieel effect dit heeft. In de kadernota wordt vier jaar vooruit gekeken. Wat zij n de speerpunten van het beleid in de komende periode. In mijn volgende Blog zal ik hiervan verslag doen.

Ondertussen op straat en in de wijken en kernen
Naast het raadswerk was ik ook op straat te vinden, het is belangrijk om dit niet te vergeten ondanks de druk van de meters papier die we moeten lezen en de standpunten die we hierover in moeten nemen. Ik was deze maand o.a. aanwezig bij de opening van het dorpshuis in Hollandsche Rading (nog steeds onder de indruk van de kracht van de community Hollandsche Rading!), de opening van het nieuwe gebouw van de Werkplaats (prachtig hoe gebouw en onderwijsmethode hand in hand kunnen gaan!), bezocht het waterschap (mogen we ook weer kiezen in 2015!) en sprak met de wijkraad De Leijen en ondernemer Gert Smit over de (tijdelijke) overgang omdat deze behandeld wordt in de aankomende raadsvergadering. Daarnaast was het natuurlijk Europese campagnetijd. Er vond een erg leuk debat plaats georganiseerd door de afdelingen van Groenlinks, CU, SGP, CDA, VVD, PvdA, D66 en SP, geleid door de burgemeester. Ook wel eens leuk om bij een debat aan te schuiven waar je niet zelf hoeft te debatteren. Ik was erg onder de indruk van onze nummer 9, Nejra Kalkan, een mooi mens met daadkracht, durf en expertise en heb met veel plezier op haar gestemd op 22 mei. Ook gingen we deze maand de wijk weer in, we bezochten de Wijk de Akker. Hier waren we op 18 maart al geweest, maar we wilden graag nog een aantal andere straten in deze wijk bezoeken.

In de Akker kwam het PvdA-team heel veel verschillende nationaliteiten tegen. Aan de deur wordt ons verteld dat het een fijne wijk is, dat men elkaar kent en elkaar wat kan vragen.

Als verbeterpunten worden genoemd: de kwaliteit van straatverlichting die op sommige plekken echt beter moet, o.a. het kruispunt Dr Schaepmanweg / Troelstraweg. Het ontbreken van speelplaatsen in de buurt en de afwezigheid van voorzieningen voor de middelbare schooljeugd baart de bewoners zorgen, met name in verband met de toenemende hangjongerenproblematiek. Ook mogelijke toekomstige verkeersoverlast in de wijk door het nieuwe verkeerscirculatieplan wordt gevreesd.

Heel positief is de bereidheid van burgers om zich in te zetten voor gezamenlijke activiteiten in de wijk zoals buurtfeesten, wijkprojecten en burgerinitiatieven, startend met het groenonderhoud van de wijk door burgers zelf. Men zou hier graag in ondersteund worden door de Gemeente, al was het maar bij een eerste aftrap.

Daarnaast heb ik veel tijd doorgebracht op de Vlinderhof (Zie vorige column). Dit burgerinitiatief verdient ondersteuning van ons als Biltse gemeenschap, wij gaan ons hier sterk voor maken. Maar daarover meer in mijn volgende column. Nu even geen actiepuntenlijstje voor de volgende column, gewoon doen wat nodig is in juni, is al een hele prestatie!

En nu, op naar de Avondvierdaagse, vanavond eerst op de ranjapost staan en daarna drie van mijn vier kinderen feliciteren met hun fantastische prestatie in deze week!

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn