Door Krischan Hagedoorn op 21 september 2015

Vluchtelingen welkom in De Bilt!

PvdA De Bilt tevreden met mogelijke noodopvang vluchtelingen in Gemeente De Bilt

De PvdA De Bilt is tevreden met de crisisopvang die het college heeft aangeboden aan het COA. Vandaag ontving de PvdA een bericht van het college waarin het college op verzoek van het Ministerie van veiligheid en justitie een tweetal locaties beschikbaar stelt voor zogenaamde crisisnoodsopvang. Het gaat hierbij om de tijdelijke opvang van vluchtelingen die nog niet terecht kunnen in één van de aanmeldcentra van het COA. Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter van de PvdA; “Deze vluchtelingen ondergaan onmenselijk leed en zijn op zoek naar een veilige plaats voor hun familie. Wij vinden dat ook onze gemeente de plicht heeft om te helpen met tijdelijke opvang van vluchtelingen, wij zijn daarom blij met de acties die nu worden ondernomen”.

De PvdA en het college zijn al vanaf 7 september in gesprek over het pro-actief aanbieden van deze locaties aan het COA, de PvdA vindt het college hierin te afwachtend in en verzocht het college spoedig een lijst van mogelijke locaties ter hand te stellen aan het COA. De actualiteit haalde het college afgelopen donderdag in. Het Ministerie verzocht alle gemeenten onverwijld mogelijke locaties te melden, dit was een dwingend verzoek waar ook onze gemeente aan moest voldoen.

De PvdA trekt haar motie die het college opriep precies hetzelfde te doen wat het Ministerie het college nu gevraagd heeft, daarom terug. Wel beraadt de PvdA fractie zich op vragen in de raad t.a.v. langdurige en middellange opvang van asielzoekers en statushouders. De PvdA vindt nog steeds dat het college een te afwachtende houding aanneemt in dit vraagstuk.

Burgemeester Gerritsen gaf in de raadscommissie van 10 september immers aan ten volle en van harte te willen meewerken aan de opvang van vluchtelingen. De intenties van het college om te helpen zijn goed, maar vluchtelingen zijn nu vooral gebaat bij concrete daden en snelheid, ook van onze gemeente. De PvdA hoopt op een concrete toezegging van het college om alle opvangmogelijkheden van De Bilt, dus ook voor langdurige en middellange opvang daadwerkelijk aan te bieden aan het COA. Het mag hierbij ook gaan om kleinere locaties (bijvoorbeeld gemeentelijk vastgoed dat leegstaat).

We zien immers dat de actualiteit razendsnel gaat en dat het niet ondenkbaar is dat het COA volgende week met een verzoek komt naar kleinere opvangmogelijkheden. Ook zal het college snel werk moeten maken van het huisvesten van statushouders. Voor het einde van dit jaar moet onze gemeente 52 statushouders volwaardige huisvesting aanbieden. Door dit te realiseren neemt de druk op de opvangcentra af en kunnen nieuwe vluchtelingen en statushouders worden gehuisvest.

Krischan Hagedoorn; “De omvang van het leed dat kinderen, vrouwen, mannen en families dagelijks ondergaan, verplicht de gemeente hard te werken om er klaar voor te staan vluchtelingen op te vangen. Wat ons betreft mag daar de komende weken alles voor wijken.”

 

Bijgaand; persbericht gemeente 18 september

 

Bericht crisisnoodopvang vluchtelingen

Bilthoven, 18 september 2015

Gisteren informeerden wij u over de wijze waarop de gemeente De Bilt gereageerd heeft op het verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie om crisisnoodopvang voor vluchtelingen te inventariseren. In dit bericht gaan we in op de operationele voorbereidingen voor het geval er een beroep op onze noodopvanglocaties wordt gedaan en geven we u enige nadere informatie.

Status van deze berichten

Naar aanleiding van ons bericht van gisteren vroeg raadslid Anne de Boer (GL) wat de status van deze berichten is. Ons antwoord daarop is, dat u deze berichten als een raadsmededeling in een bijzondere vorm kunt zien. Het is daarmee openbare informatie. Door middel van deze berichten willen wij u zo snel en transparant mogelijk informeren, zodat u op uw beurt eventuele vragen uit de samenleving goed kunt beantwoorden.

Gisteravond

Gisteravond ontvingen wij een dankwoord van het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het doorgeven van de opvangcapaciteit in onze noodopvanglocaties. Ons heeft op dit moment geen verzoek bereikt om deze ook daadwerkelijk te willen inzetten. Sinds gisteravond hebben we echter in den lande en in de regio (Zeist) gezien en gehoord hoe snel zo’n verzoek gedaan kan worden en hoe snel daarop dus ook geacteerd moet kunnen worden.

Operationele voorbereiding

Hoewel er op dit moment dus geen verzoek is om crisisnoodopvang in onze locaties, houden wij er vanaf gisteren rekening mee dat onze gemeente vanaf nu op elk moment benaderd zal kunnen worden met de mededeling dat er moet worden voorzien in crisisnoodopvang. Dat is de reden dat wij ons thans operationeel hierop voorbereiden. In dat verband hebben wij de volgende acties ondernomen:

 Wij hebben verschillende plaatselijk zorg- en hulpverleningsnetwerken gealerteerd met het verzoek vanaf nu op elk moment expertise en capaciteit (vrijwilligers) beschikbaar te hebben. Wij hebben onder andere huisartsen, Raad van Kerken, Rode Kruis en Vluchtelingenwerk benaderd. Wij beraden ons over andere hulpverleningsnetwerken die nodig zouden kunnen zijn.

 Met de beheerders van de opvanglocaties hebben wij overleg over het opstarten van de opvang en effecten daarvan op andere gebruikers van die accommodaties.

 Wij oriënteren ons bij het COA op praktische en organisatorische zaken waarmee we rekeningen moeten houden.

 Wij hebben de noodzakelijke organisatieonderdelen die voor opvang nodig zijn paraat gesteld.

 De communicatiemiddelen die bij daadwerkelijke opvang in de gemeente nodig zijn (contact met wijkraden, bewonersbrieven in de directe omgeving, een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen (Q&A) en een bericht voor de website) zijn in voorbereiding.

 

Stand by

Zowel bestuurlijk als ambtelijk staan wij 24/7 klaar om de eventuele komst van vluchtelingen naar een of meer van onze noodopvanglocaties te kunnen opvangen. Dat zal tijdelijk een zware wissel trekken op al die organisaties, vrijwilligers en gemeentelijke medewerkers die daarbij betrokken zullen zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat wij zo’n uitdaging met elkaar het hoofd kunnen bieden.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders

 

 

 

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn