Kieskompas De Bilt

Op deze pagina de onderbouwing van de mening van de PvdA over de 30 stellingen in Kieskompas De Bilt

Het online Kieskompas De Bilt is een onafhankelijke en objectieve online mogelijkheid voor kiezers om hun eigen politieke opvattingen te vergelijken met de officiële standpunten van politieke partijen in gemeente De Bilt. Kieskompas geeft geen dwingend ‘stemadvies’, maar plaatst een keizer (op basis van antwoorden op 30 stellingen over de belangrijkste politieke vraagstukken) in het politieke landschap te midden van alle partijen. De plaatsing van de politieke partijen gebeurt op basis van een beproefde wetenschappelijke methode.

De PvdA De Bilt werkt van harte mee aan Kieskompas De Bilt en moedigt iedereen aan om er gebruik van te maken. Het is de verwachting dat Kieskompas De Bilt vanaf eind februari in de lucht zal zijn…

Nu al leggen wij graag hieronder op een transparante wijze verantwoording af voor de mening van de PvdA De Bilt over een aantal stellingen die in Kieskompas De Bilt worden gebruikt, maar die niet direct uit ons verkiezingsprogramma op gemaakt kunnen worden. Binnenkort zullen we op deze pagina alle stellingnames van de PvdA in Kieskompas De Bilt onderbouwen.

Stelling 3
In gemeente De Bilt moet meer cameratoezicht komen
Standpunt PvdA De Bilt: Niet mee eens

Toelichting: Dit werd behandeld in de commissie burger & Bestuur van 14-9-2017
Een andere politieke partij (Beter de Bilt) kwam toen met vragen over het extra plaatsen van camera’s. De PvdA is hier toen tegen in het geweer gekomen. In het geluidsfragment mbt punt 8 van deze vergadering is bij 19.43 terug te horen dat de PvdA dit geen goed voorstel van die andere politieke partij vindt, dat Nederland al helemaal vol hangt met camera’s. bij minuut 38.30 is dit nogmaals te horen, de PvdA geeft hier duidelijk aan geen behoefte te hebben aan extra cameratoezicht in De Bilt. Wij zetten liever in op andere manieren om onze gemeente veiliger te maken: bijvoorbeeld invloed van inwoners op de prioriteiten van politie en boa’s. Zie hier het geluidsfragment.

Stelling 4
Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een referendum organiseren
Standpunt PvdA De Bilt: Niet mee eens

Toelichting:  https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-Bestuur/2018/11-januari/20:00 (onze PvdA-spreker is de heer Overbeek).
Ook is er opnieuw tijdens de raadsvergadering van 25 januari 2018 gesproken over de invoering van een vorm van referenda (motie van fractie Slamilch). Opnieuw hebben wij tegen gestemd, net als alle andere fracties, met als reden dat wij een breder burger-inspraak en participatiebeleid willen afwachten (hier wordt namelijk aan gewerkt). Zie ook deze link: https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/25-januari/20:00

Stelling 5
Er moeten minder regels komen voor het verbouwen van je eigen huis
Standpunt PvdA De Bilt: Niet mee eens

Toelichting zie: https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/22-mei/20:00/Vaststellen-bestemmingsplan-Bilthoven-Noord-2013/fragment2/#filmfragment=1610&offset=1390
(onze spreker is de heer Hagedoorn)
De PvdA heeft tegen dit bestemmingsplan gestemd omdat de vergunningsvrije (uit en ver)bouwmogelijkheden voor bewoners in onze ogen teveel werden uitgebreid. Wij hebben tegen het bewuste amendement van D66 dat dat mogelijk maakte gestemd en vervolgens ook tegen het bestemmingsplan vanwege deze verruimingsmogelijkheid. Zie het betreffende amendement: amendement bilthoven noord (1)
Dit standpunt betrof dit specifieke bestemmingsplan. Dat geldt wat ons betreft in zijn algemeenheid.

Stelling 13
De gemeente moet woningeigenaren een subsidie geven om zich los te koppelen van de gasaansluiting
Standpunt PvdA De Bilt: Helemaal niet mee eens

Toelichting: Huizen zonder gasaansluiting realiseer je alleen betaalbaar bij nieuwbouwwijken, naar onze mening. Wij hebben tijdens de behandeling van het duurzaamheidsplan aangegeven voorstander te zijn van een “pilot aardgasloze woonwijk” bij nieuwbouw.
In ons verkiezingsprogramma hebben wij vele voorstellen op het vlak van duurzaamheid (blz 32-33), maar wij doen geen voorstel tot subsidiering van afkoppelen van gas. Zie: https://debilt.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/55/2018/01/Verkiezingsprogramma-PvdA-De-Bilt-2018-2022.pdf

Stelling 18
Om leegstand tegen te gaan moet de gemeente een boete geven aan eigenaren die bedrijfspanden leeg laten staan
Standpunt PvdA De Bilt: Helemaal mee eens

Toelichting: Wij willen een zogenaamde leegstandsverordening. Hiermee kunnen eigenaren van winkelgebieden meer onder druk gezet worden om werk te maken van het vinden van nieuwe huurders voor leegstaande winkels. Wij willen geregeld hebben dat de gemeente in het uiterste geval ook zelf huurders mag zoeken voor leegstaande winkels en dat als een vastgoedeigenaar niet meewerkt dat uiteindelijk een boete volgt. De leegstand blijft in onze ogen te lang aanhouden.
Op 26 mei 2016 hebben wij hiertoe ook een motie voor ingediend:  Motie leegstandsbeleid en -verordening

Stelling 19
Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondagochtend
Standpunt PvdA De Bilt: Niet mee eens

Toelichting: Wij zijn en waren voorstander van zondagsopenstelling en hebben dan ook ingestemd met het initiatiefvoorstel van D66 en VVD dat deze strekking had. Hierin werd echter niet gesproken over de ochtend en dat willen wij ook niet. Zie ook: https://raadsinformatie.debilt.nl/zoeken/ZONDAGOPENSTELLING/

Stelling 20
De hondenbelasting moet worden afgeschaft
Standpunt PvdA De Bilt: Helemaal niet mee eens

Toelichting: Hierover is in onze gemeente nooit gesproken. Wij zien geen reden om deze belasting af te schaffen omdat met de opbrengsten ook voorzieningen worden gerealiseerd voor hondenbezitters. Die vervallen dan ook bij afschaffing van de hondenbelasting, en dat lijkt ons niet gewenst.
Daarnaast vinden wij ook een financiële drempel van belang om te voorkomen dat te gemakkelijk gekozen wordt voor 2 of meer honden.

Stelling 21
Om de lokale lasten te kunnen verlagen, worden inwoners zelf verantwoordelijk gemaakt voor groenonderhoud
Standpunt PvdA De Bilt: Helemaal niet mee eens

Toelichting: De koppeling met lagere lasten vinden wij ongewenst. Mensen zelf verantwoordelijk maken voor groenonderhoud vinden wij een prima idee, maar dan met als doel om de kwaliteit van het groen te vergroten, en alleen als de inwoners daar zelf voor kiezen middels “groenadoptie”. In ons programma staat: de gemeente blijft de mogelijkheid dat bewoners openbaar groen nabij hun woning kunnen “adopteren” en zelf kunnen onderhouden, aanbieden (blz 26). Zie: https://debilt.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/55/2018/01/Verkiezingsprogramma-PvdA-De-Bilt-2018-2022.pdf

Stelling 26
Er mag een randweg worden aangelegd aan de Noordwestkant van de kern De Bilt, ook al gaat dit ten koste van natuur
Standpunt PvdA De Bilt: Helemaal niet mee eens

Toelichting: Deze stelling hebben wij nooit onderschreven. Tekst in programma: de PvdA zet in op het aanwijzen van veilige routes voor bouwverkeer en vrachtwagens door de dorpskernen (blz 31).
Ook staat in ons programma: De gemeente De Bilt is een groene en landelijke gemeente en dat willen we zo houden. Wij kiezen er bewust voor om een groene gemeente te zijn, waarin burgers met plezier wonen. We houden groen wat groen is en het groenonderhoud is op orde (blz 26).
Daar past een randweg door de natuur zeker niet bij.

Stelling 27
De gemeente moet stoppen met het verlenen van vergunningen om reclameborden langs wegen en rotondes te plaatsen
Standpunt PvdA De Bilt: Helemaal niet mee eens

Toelichting: Deze stelling hebben wij nooit onderschreven – met enige reclame langs de weg (mits netjes en goed onderhouden). Daar staat tegenover dat wij hebben ingestemd met het verhogen van de reclame-inkomsten (maatregel in een vroegere begroting).
Het stoppen met reclame langs de weg betekent direct dat er op andere zaken bezuinigd zou moeten worden – daar zijn we ook geen voorstander van.

 

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn

Stem 21 maart PvdA!