Door Erik van Esterik op 20 februari 2016

Nieuws van de Fractie nr. 27

Toets WMO-aanvragen aan spelregels van de ANBO

Sinds vorig jaar zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de aanvraag en toekenning van WMO-voorzieningen. De PvdA De Bilt wil dat het aanvraagproces getoetst wordt aan de normen en spelregels die de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (Anbo) heeft opgesteld.

Een logisch en transparant aanvraagproces is voor inwoners die een WMO-voorziening aanvragen erg belangrijk. Gemeenten hebben allemaal min of meer zelf het wiel uitgevonden en wij denken dat het verstandig is nu we een jaar verder zijn, dit aanvraagproces te toetsen. De normen van de Anbo zijn daarvoor erg geschikt.

Het voorstel dat wij daartoe indienden is unaniem aangenomen. De spelregels van de Anbo worden gebruikt voor de bredere evaluatie van de WMO, eind 2016.

Raadsbrede uitspraak: speelplaatsenbeleid verdient meer budget!

Het college legde de startnotitie speelruimtebeleid voor. Hierin staat hoe de gemeente De Bilt omgaat met het aantal speelplekken. Opvallende constatering is dat 60% van de inwoners niet tevreden is over de speelvoorzieningen. Bovendien blijkt dat wij maar 1 speelplek per 100 kinderen hebben en dat vergelijkbare gemeenten in de provincie bijna 2 speelplekken per 100 kinderen tellen. Dat is wel een erg groot verschil!

De PvdA pleitte er voor om het spelen een impuls te geven en het aantal speelplekken uit te breiden.

Spelen is belangrijk voor kinderen. En als we onze gemeente aantrekkelijk willen houden voor jonge gezinnen verdienen ook speelvoorzieningen prioriteit. Zeker als we op dat vlak slecht scoren. Wij willen dat er in de Begroting 2017 extra geld beschikbaar komt om het aantal speelplekken uit te breiden en te investeren in kwalitatief uitdagende speeltoestellen voor alle leeftijden.

Uiteindelijk is er vrijwel raadsbreed een motie aangenomen waarin uitgesproken wordt dat het college gevraagd wordt op zoek te gaan naar een financiële impuls voor het speelruimtebeleid en dit allereerst voor te leggen bij de Kadernota 2017 (de voorbereiding op de Begroting 2017) en vervolgens met een nieuw voorstel Speelruimtebeleid te komen.

Interpellatie over onduidelijkheid ongevalcijfers “Herbie-rotonde” Groenekanseweg

Deze rotonde staat op het netvlies van onze inwoners: een plek waar je zowel als fietser als als automobilist je ogen open moet houden en je af en toe je hart vasthoudt. De wethouder heeft onjuiste cijfers inzake het aantal ongelukken op deze plek verstrekt aan de raad.

De SP vroeg hierover een interpellatie aan en sprak de wethouder aan op de onjuiste cijfers voor deze rotonde. Omdat de antwoorden van de wethouder voor de SP niet bevredigend waren, diende de SP een motie van afkeuring in.

De PvdA steunde deze motie niet, waar ze een motie van treurnis wel had gesteund. Het onjuist informeren van de raad weegt echter zwaar voor de PvdA en met name de stelligheid waarmee de wethouder opereerde op dit dossier en andere dossiers wegen voor ons zwaar. Het had de wethouder gesierd als ze in haar termijn een welgemeend mea culpa had uitgesproken en beterschap had beloofd voor de toekomst.

Beeld Jits Bakker onderwerp van politieke discussie

De raad heeft een dik uur besteed aan de ophef rondom het gemeentelijke kunstwerk dat bij de van Everdingenschool stond. De wethouder heeft de buurtbewoners beloofd dat het beeld in de buurt zal blijven na de sloop van de school. De erven van de kunstenaar zijn hiertegen in opstand gekomen omdat zij vinden dat het beeld een prominentere plek zou moeten krijgen in onze gemeente.

De PvdA steunde wethouder in zijn afweging dat hij zijn belofte aan de buurt graag wil nakomen en het beeld hier wil herplaatsen, immers, de wethouder had deze belofte gedaan, daarnaast heeft de buurt de afgelopen 45 jaar goed gezorgd voor het beeld. Wel zal de wethouder nog in overleg treden met de buurt over mogelijke alternatieven in de buurt zelf waar meer mensen passeren. Mogelijk leidt dit tot herplaatsing in de nabije omgeving. Uitgangspunt blijft het feit dat de gemeente eigenaar is van het beeld en zelf bepaalt waar dit beeld geplaatst wordt.

Lokale ondernemers centraal bij Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

De VVD diende een motie in naar aanleiding van het aangepaste gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze motie voorzag erin dat de gemeente lokale ondernemers beter moet informeren over en entameren tot deelname aan gemeentelijke aanbestedingen.

De PvdA had bepaalde bezwaren tegen een aantal overwegingen, die in de motie werden genoemd. Na aanpassing van deze overwegingen in de motie, stemde de PvdA evenals de rest van de raadsleden in met de motie die een actievere rol legt bij de gemeente om lokale ondernemers nog meer te betrekken bij gemeentelijke inkoop en aanbestedingen.

Voorafgaand aan de stemming over dit onderwerp kreeg de PvdA het aan de stok met de burgemeester over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. De burgemeester is van mening dat dit niet aan de raad hoeft te worden voorgelegd, de PvdA wel. De fractie wist zich gesteund door enkele recente publicaties van de VNG, maar hier had de burgervader geen boodschap aan. De fractie zal deze kwestie op een later moment in het seniorenconvent opnieuw ter discussie stellen.

 

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik