Door Erik van Esterik op 3 april 2016

Nieuws van de Fractie nr. 29 – college weinig daadkrachtig

Raadsvergadering over de Transformatienota WMO, Jeugdzorg en Participatie

Gemeenten zijn ruim een jaar verantwoordelijk voor de (deels) nieuwe WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Gemeenten en dus ook De Bilt hebben 2014-2015 aangegrepen om de nieuwe taken over te nemen. Het jaar 2016 moet het jaar worden van de grote transformatie, van de kanteling, van het echt bereiken van de doelstellingen.

Het college van burgemeester & wethouders hebben een nota uitgebracht waarin zij aangeven hoe zij deze transformatie willen vorm geven. Hierin staat niets waar wij tegen kunnen zijn. Echter …. zorgt deze nota voor de gewenste transformatie? Zorgt deze nota dat mensen inderdaad langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, dat er een aanbod van algemene voorzieningen komt, deels professioneel georganiseerd, deels door vrijwilligers? In onze ogen niet. Zorgt deze nota dat we er vertrouwen in hebben dat de cliënt centraal komt te staan als klant, dat de zorginstellingen aangemoedigd worden te vernieuwen en samen te werken? In onze ogen niet.

De PvdA De Bilt vindt deze nota ‘De beweging naar voren’ op een aantal onderdelen te weinig ambitieus en te weinig daadkrachtig, met te weinig tempo. Ook ontbreekt de samenhang tussen de WMO, de Jeugdzorg en de nieuwe Participatiewet. Opvallend is ook dat er met geen woord gerept wordt over extra budget – het transformeren van de lokale zorg zal toch iets kosten?! – en van concrete doelstellingen is geen sprake.

Kortom, een weinig enthousiasmerend voorstel van het college. De PvdA diende een aantal verbeteringen in die vrijwel alle categorisch werden afgewezen door een stoïcijns blok van coalitie en college:

 • Wij stelden voor in de nota laten opnemen dat de cliënt niet langer een dossier is, maar bovenal klant is en zich ook zo behandeld voelt. Dat vergt een transformatie van proces- en dossierdenken naar een klantgerichte benadering waarbij gemeente en organisaties zich ten dienste van de cliënt opstellen
 • Wij wilden een onafhankelijk meldpunt voor klachten zodat cliënten daar terecht kunnen, in de wetenschap dat de klachten serieus en onafhankelijk behandeld worden
 • Wij vonden dat in de nota opgenomen moet worden dat er een samenhangend aanbod aan algemene voorzieningen moet komen, deels professioneel georganiseerd, deels neergezet door vrijwilligersorganisaties, dat er voor zorgt dat inwoners langer zelfstandig en actief kunnen blijven
 • Wij stelden voor dat het college het initiatief neemt tot een communicatieplan om er voor te zorgen dat de informatie over lokale zorg eenduidig en begrijpelijk is. Immers, nu zien veel mensen door de vele regels en instellingen niet meer waar ze terecht kunnen en wat hun rechten en plichten zijn
 • Wij riepen op te erkennen dat de transformatie mogelijk extra investeringsbudget vergt en dat de gemeente de bereidheid heeft daarin te voorzien
 • Ten slotte stelden wij voor dat het college met een afzonderlijk raadsvoorstel komt waarin een set van concrete doelstellingen worden geformuleerd voor de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Immers, alleen dan weten we of de transformatie van het sociaal domein succesvol verloopt

Al deze voorstellen werden door D66, VVD, CDA en Groenlinks afgewezen en de wethouder bleef halsstarrig beweren dat deze aanscherpingen niet nodig waren. De PvdA werd overigens wel volop gesteund door de oppositie van met name SP, ChristenUnie en Bilts Belang.

Ons voorstel om werkende mantelzorgers als belangrijke doelgroep aan te merken kreeg overigens wel raadsbrede steun.

Zondagopenstelling in De Bilt?!

De gemeente De Bilt kent een zeer beperkte zondagopenstelling voor winkeliers van vier dagen per jaar, in tegenstelling tot de ons omringende gemeenten waar winkeliers, als ze dat willen, alle zondagen open kunnen. Tijdens de laatste ledenvergadering van 2015 hebben we daarover van gedachten gewisseld en aansluitend daarop heeft de fractie van de PvdA De Bilt alle argumenten voor en tegen een verruiming van zondagsopenstelling op een rij gezet.

Binnenkort zal de raad zich uit gaan spreken over de koopzondagen – naar aanleiding van een enquête onder inwoners waaruit blijkt dat ongeveer 1/3 voorstander is van de verruiming van zondagopenstelling en 1/3 daar tegen is.

Alles afwegende is de PvdA-fractie voorstander van de verruiming van het aantal koopzondagen naar alle zondagen en voor alle branches, tussen 12.00 en 17.00 uur. Om tegemoet te komen aan de bezwaren en nadelen stellen we de volgende voorwaarden:

 1. invoering per 1 januari 2017, zodat ondernemers zich hierop kunnen voorbereiden. Vooralsnog geldt de verruiming voor een periode van 2 jaar zodat bezien kan worden of naar tevredenheid aan alle randvoorwaarden (zie hieronder) voldaan wordt
 2. bevoorrading vindt niet op zondag plaats, zodat omwonenden in ieder geval van deze overlast verschoond blijven
 3. de grote ketens (supermarkten, bouwmarktenen tuincentra) leveren jaarlijks als tegenprestatie een nader overeen te komen aantal participatiebanen binnen hun vestiging, zodat de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen toeneemt. Op dit moment bestaan dergelijke afspraken nog niet en wij vinden dit een belangrijk element waarmee grote ketens een concrete maatschappelijke bijdrage kunnen leveren
 4. de grote ketens leveren eenmalig een nader overeen te komen financiële bijdrage aan een “promotie- en activiteitenfonds” voor respectievelijk de Hessenweg/Looijdijk en Bilthoven Centrum, zodat deze veelal kleinere, zelfstandige winkeliers de mogelijkheden hebben bij de introductie van de koopzondagen de aantrekkelijkheid van hun aanbod in gezamenlijkheid te vergroten
 5. de gemeente legt bovenstaande randvoorwaarden vast in een convenant  of samenwerkingsovereenkomst

Dit standpunt zullen wij inbrengen in de raadsvergadering van eind april.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik