Door Erik van Esterik op 6 november 2016

Nieuws van de Fractie nr. 37 – Beter de Bilt onder vuur, WMO en Zwembad staan er discussie

Ebbe wil heel, heel graag wethouder worden … dus stapt Beter de Bilt in coalitie

Voorafgaand aan de behandeling van de najaarsnota en de begroting werd gedebatteerd over de vorming van de nieuwe coalitie. D66, GroenLinks en CDA zetten eind september de VVD uit de coalitie omdat de VVD-wethouder te weinig steun van haar fractie voelde op het zwembaddossier. De fractie wilde dat de wethouder het plan van burgerinitiatief Stichting Water een echte kans gaf, door deze variant ook onafhankelijk te laten onderzoeken.

Na een consultatieronde door de drie overgebleven partijen van alle andere fracties in de raad werd onderhandeld met Beter De Bilt over deelname aan de coalitie. Op 31 oktober werd de uitkomst hiervan aan de pers gepresenteerd. Beter De Bilt gaat toetreden aan de coalitie en levert Ebbe Rost van Tonningen als wethouder.

In het debat hekelde de PvdA de manier waarop D66, CDA en GroenLinks met de voormalige coalitiepartner VVD waren omgesprongen. De VVD heeft geen enkele kans gekregen van deze partijen.

Ook hekelde de PvdA de uitkomst van de onderhandelingen. Uit het addendum dat slechts een half A4 besloeg, bleek dat Beter De Bilt geen enkel punt had binnengehaald. In het addendum stonden juist drie afspraken die Beter De Bilt alle manoeuvreerruimte ontnamen.

Omdat de PvdA vaak samen met beter De Bilt optrok tegen het collegebeleid inzake de WMO en het zwembad, was dit voor de PvdA een teleurstellend onderhandelingsresultaat. De PvdA had verwacht dat Beter De Bilt in de onderhandelingen iets op deze terreinen had binnen gehaald.

De PvdA bevroeg daarom Beter De Bilt over de kansen die zij in deze samenwerking ziet voor het burgerinitiatief voor een nieuw zwembad. Omdat de beantwoording te wensen overliet, omdat de wethouderskandidaat van Beter De Bilt geen vertrouwenwekkend antwoord kon geven op de vraag en de PvdA geen enkele ruimte ziet voor het burgerinitiatief en zich daarnaast afvraagt wat Beter De Bilt toevoegt aan een coalitie, stemde de PvdA, evenals de voltallige oppositie tegen de wethouderskandidaat van Beter De Bilt. Uiteindelijk werd Ebbe Rost van Tonningen met slechts 14 voorstemmen (en 12 tegen) benoemd als wethouder.

Voorafgaand aan de vergadering trad ook een lid van Beter De Bilt uit de fractie om een eigen partij te beginnen uit onvrede met de koers van de partij en het bereikte onderhandelingsresultaat. Dit toont in onze ogen aan dat Beter De Bilt daadwerkelijk  niets heeft binnen gehaald en deze fractie niet stabiel is.

De volledige tekst van onze inbreng vindt u terug in de bijlage debat coalitievorming.

Waarom wordt zorggeld door het college opgepot?

In 2015 bleef geld over op de WMO en opnieuw blijft er in 2016 volgens de Najaarsrapportage weer een fors bedrag over: 1,8 miljoen. Dat geld was en is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. De Sociale Reserve groeit op deze manier tot over de 4 miljoen. En heeft de wethouder een plan om dit geld in te zetten voor de mensen waarvoor dit enorme bedrag bedoeld was en is? Nee. Tot op de dag van vandaag, nu 2,5 jaar na de installatie van dit college, ligt er nog geen enkel plan voor de besteding van dit geld.

Wij hebben de wethouder meerdere malen er op gewezen dat haar beleid onnodig hard was. De afschaffing van de eenvoudige huishoudelijke hulp was niet alleen onnodig, maar gaat ook in tegen de wet. De regeling voor chronisch zieken en gehandicapten was te mager. De eigen bijdragen zijn te hoog. En de regeling voor minima is te beperkt. Dit wordt bewezen door de teruglopende aantallen zorgvragers en de overschotten.

Wij dienden een motie in die wij een “laatste kans motie WMO en Jeugdzorg” noemden. Wij wilden dat de wethouder in de raad van 26 januari met een ambitieus plan komt dat bestaat uit het volgende:

  • het verlagen van de eigen bijdragen zodat zorgmijding wordt voorkomen
  • het verder verruimen van de regeling chronisch zieken en gehandicapten omdat deze groep met onevenredig hoge kosten wordt geconfronteerd
  • het versterken van het sociaal team zodat de wachttijden worden verkort omdat mensen het recht hebben zo snel mogelijk te weten of zij zorg toegewezen krijgen
  • het geven van een beleidsmatige en financiële impuls aan de informele zorg die door vrijwilligersorganisaties wordt verleend

Tevens willen wij dat de wethouder met een concreet plan komt om de sociale reserve in te zetten voor de mensen waarvoor dit geld bedoeld is. Wij willen een bestedingsplan! Daarin kunnen onze inhoudelijk voorstellen betrokken worden.

Onze motie, samen met de SP ingediend werd gesteund door de VVD en de Lijst Slamilch. Helaas was de Christen Unie niet aanwezig, anders hadden we hun stem ook gehad. De coalitiepartijen stemden tegen. In onze ogen onbegrijpelijk. Zij schaarden zich achter de redenering van de wethouder dat zij het geld in de Sociale Reserve achter de hand wil houden voor risico’s.

In onze ogen is dat geld bedoeld voor zorg en ondersteuning; voor inwoners dus!

Begroting 2017

De afgelopen jaren bracht de PvdA steevast twee punten naar voren; de uitvoering van de WMO en de bouw van het zwembad.

WMO; Ook dit jaar dreigt het college € 2.000.000,- over te houden op de WMO. In 2015 was dat ook al zo! Geld dat bestemd is voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Dit college houdt al jaren de hand op de knip en heeft zomaar de eenvoudige hulp in het huishouden afgeschaft. Ook regelingen voor onze chronisch zieken worden niet ruimhartig ingezet. De PvdA roept al sinds 2014 dat dit beleid ruimer moet en kan en heeft ook in 2016 gelijk. De PvdA zal dit punt opnieuw aan de orde stellen en ook vragen om meer geld voor het sociaal team om de wachtlijsten weg te werken.

Zwembad; Nog steeds is de bouw van een nieuw zwembad niet gestart, omdat het college niet luistert naar de gebruikers en de raad. Ook hier is de portemonnee leidend. Een prima plan van Stichting Water, nota bene een burgerinitiatief, werd terzijde geschoven. Inmiddels is de wethouder hierop gesneuveld, de VVD hierom uit de coalitie gezet en zoeken D66, CDA en GroenLinks een nieuwe coalitiegenoot. De raad lijkt klaar voor een groter zwembad. Of het college eindelijk wenst te draaien is onzeker, dit hangt af van de nieuwe coalitie. De PvdA roept al sinds 2014 dat het zwembad groter moet en kan en heeft ook in 2016 gelijk.

Maar gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen. Ons college had de coalitiefracties stevig aangelijnd en gaf geen ruimte om af te wijken van het coalitie-akkoord. Of dit in de nieuwe coalitie ook zo zal gaan? Onze standpunten blijven overeind. De PvdA hoopt dat een nieuw college eindelijk gaat luisteren naar onze kwetsbare inwoners en de zwembadgebruikers. Dat zou voor iedereen winst zijn.

Verder vroeg de PvdA aandacht voor:

Wonen; we dienden een motie in om mensen in een te groot huurhuis te belonen voor het verhuizen naar een passender woning. Ook dienen we een motie in om snel goedkope huurhuizen te gaan bouwen.

Vrijwilligersbeleid; de PvdA zal opnieuw aandacht vragen voor onze verenigingen en instellingen die in 2017 7% gekort worden op de subsidie.

Armoede; In 2017 komt het Rijk met een grote extra bijdrage om armoede onder kinderen te bestrijden. De PvdA wil zeker weten dat het geld echt bij de doelgroep terecht komt.

De PvdA hoopt dit jaar niet op ‘het gelijk van morgen’, maar op ruimte in de raad en echte oplossingen voor kwetsbare inwoners, de gebruikers van het zwembad, huurders, vrijwilligers en kinderen die in armoede leven.

De volledige bijdrage van de PvdA in de eerste termijn vindt u terug in de bijlage bijdrage begrotingsbehandeling.

Tijdens het debat diende de PvdA 4 moties in. Slechts 1 motie werd aangenomen. De motie die het college oproept een onderzoek uit te voeren naar het concept goedhuurwoning uit Almere waar na een prijsvraag in de markt 96 goedkope sociale huurwoningen worden gebouw die maandelijks niet meer dan € 550,- kosten inclusief energierekening.

De drie andere moties sneuvelden evenals 3 andere moties van de oppositie. Van de 8 moties van de oppositie werden er slechts 2 aangenomen. Alle 6 coalitiemoties werden aangenomen. Dit toont in de ogen van de PvdA aan dat de nieuwe coalitie op dezelfde wijze te werk gaat als de oude coalitie en de oppositie geen enkele ruimte gunt, een gemiste kans.

De PvdA diende met de voltallige oppositie een motie in om het burgerinitiatief voor het zwembad te onderzoeken. Deze motie werd in 2015 ingediend met de toenmalige oppositie waaronder Beter De Bilt. Zoals verwacht stemde Beter De Bilt deze keer niet mee met de oppositie. Beter De Bilt gaat hiermee in tegen het eigen standpunt en laat de burgers in de kou staan, hun stem had namelijk nu de doorslag kunnen geven voor een positief besluit. Wel deed de wethouder de toezegging dat hij het burgerinitiatief in het onderzoek zal betrekken. Of deze toezegging nagekomen wordt zal in de nabije toekomst duidelijk worden.

BIJLAGE 1

Voorzitter,

In het licht van de gebeurtenissen in de afgelopen maand heeft u ons gevraagd als raad ons licht te laten schijnen over de formatie van een nieuw college.

De PvdA vindt het een moeizame en beschamende exercitie, die het aanzien van onze lokale politiek schaadt.

Beschamend is in onze ogen de snelheid waarmee de drie groene partijen afscheid namen van hun coalitiegenoot, de VVD.

In mijn gesprek met de drie partijen in de informatieronde heb ik de partijen aangesproken op het ontbreken van coalitiepartner VVD in het gesprek, ook heb ik de partijen aangesproken op de geveinsde verbazing over wat er in de VVD is gebeurd. Men moet dit toch gezien hebben; de verbale en non-verbale communicatie tussen fractie en wethouder moet voor een ieder de laatste maanden zichtbaar en voelbaar zijn geweest. De drie coalitiepartners hebben de VVD laten zwemmen en geen vinger uitgestoken om de partner op de één of andere manier te ondersteunen. Dat u het alvast maar weet, meneer van Rost van Tonningen en meneer van de Veerdonk!

Er is in onze ogen geen serieuze moeite gedaan om de coalitiegenoot te behouden. Dit werd pijnlijk duidelijk toen wethouder Brommersma enkele dagen nadat wethouder van Hulst haar kamer had verlaten, naar deze kamer verhuisde en dit de VVD-fractie per mail meedeelde. Voorzitter, zoiets doe je niet, uit fatsoen, en zeker niet als je serieus de mogelijkheid onderzoekt om met iemand verder te gaan.

Beschamend was ook de trap na die de VVD in het communiqué van de drie groene partijen kreeg, Ik citeer; ”De coalitiepartijen hebben op dit moment ernstige twijfels bij de stabiliteit van de fractie van de VVD en het is tot nu toe niet gelukt om het vertrouwen te herstellen.” Ik wijs de coalitie in dit verband op de stabiliteit van hun nieuwe coalitiepartner die vanavond in tweeën is gespleten….

Beschamend is ook het resultaat van de onderhandelingen die voorafgaand aan de toetreding van BdB tot de coalitie toch gevoerd zouden moeten zijn?

Allereerst, wij hebben in 2014 gepleit voor toetreding van BdB in de coalitie i.v.m. de grote winst van deze partij. De nieuwe fractievoorzitter van BdB refereerde hieraan in de persconferentie.

Beter de Bilt en wij streden in deze raad vaak zij aan zij, bijvoorbeeld voor de WMO en het zwembad. Vorige week kreeg wethouder Brommersma nog een royale veeg uit de pan van de heer Rost van Tonningen over haar enorme WMO-overschot, één derde van haar budget.

Ik dacht de afgelopen dagen dan ook: “Stel je nou eens voor dat het Ebbe gelukt is, dat hij serieus onderhandeld heeft over bijvoorbeeld de door BdB gewenste mantelzorg-ondersteuning, of een serieuze kans voor het burgerinitiatief van stichting water voor het zwembad, stel je dat eens voor”.

Deze hoop werd maandag de grond in geboord toen ik het langverwachte zwaar door BdB bevochten addendum op het coalitie-akkoord onder ogen kreeg. Met daarin slechts drie afspraken; Een waarin Beter De Bilt de statushouders in de armen moest sluiten (daar is de PvdA dan wel heel blij mee), maar ook één waarin BdB zich committeert aan de financiële kaders van het zwembad. Fijntjes wordt in dezelfde alinea gerefereerd aan het onderzoekje naar de stijgende bouwkosten, hier worden kennelijk piketpalen voor een nieuw zwembad  geslagen, 25 bij 15 of 25 bij 21 meter en geen meter meer?.

Voorzitter; Mijn belangrijkste vraag aan de heer Rost van Tonningen is daarom ook; Geeft u het burgerinitiatief van stichting water voor een 25/35 bad geëxploiteerd door de stichting een echte kans en onderzoekt u deze optie serieus in het onderzoek naar realisatie van een nieuw zwembad, of bleek u met een natte vinger te lijmen om die stellingname van uw eigen partij los te laten voor het pluche?

In onze ogen heeft Beter De Bilt slecht onderhandeld. Tekenend in de persconferentie was het moment waarop de voorman van BdB aangaf al 10 jaar wethouder te willen worden en aangaf dat hij heeft geleerd om in zijn leven vaak lang te moeten wachten op vervulling van zijn verlangens.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de fractie van Beter De Bilt niet heeft aangedrongen op meer concrete aanpassingen van het coalitie-akkoord. BdB heeft niets, maar dan ook niets binnengehaald.

Een beschamende vertoning die mij onwillekeurig deed denken aan de slogan “samen voor ons eigen”. Voor de jongere raadsleden, die is van De Tegenpartij, van Jacobse en Van Es.

Blijkbaar was het voor de fractie van deze partij zonder leden van het allergrootste belang dat Ebbe wethouder werd en heeft hier werkelijk alles voor moeten wijken, een gemiste kans om iets voor de burgers te bereiken.

We krijgen nu een wethouder die het coalitie-akkoord van een ander uit gaat voeren, dit had in onze ogen ook prima kunnen gebeuren door de drie overgebleven wethouders, de toevoeging van Beter De Bilt voegt in onze ogen nu niets meer toe, hooguit zetels. Mede afhankelijk van het antwoord van de heer Rost van Tonningen op de zwembadvraag overwegen wij daarom serieus om niet voor deze wethouder te stemmen.

Dank u wel

BIJLAGE 2

Voorzitter,

Ik begin bij de feiten.

Feit 1. In 2015 bleef er bijna 2 miljoen over de WMO en opnieuw blijft er volgens de Najaarsrapportage in 2016 een fors bedrag over: 1,8 miljoen. Dat geld was en is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Voorzitter, dit is niet iets om trots op te zijn … dit is om je voor te schamen.

Feit 2. De Sociale Reserve groeit op deze manier tot over de 4 miljoen. En heeft de wethouder een plan om dit geld in te zetten voor de mensen waarvoor dit enorme bedrag bedoeld was en is? Nee. Tot op de dag van vandaag, nu 2,5 jaar na de installatie van dit college, ligt er nog geen enkel plan voor de besteding van dit geld.

Voorzitter, dat is niet iets om trots op te zijn … het is schandelijk.

Feit 3. We hebben de wethouder meerdere malen er op gewezen dat haar beleid onnodig hard was. De afschaffing van de eenvoudige huishoudelijke hulp was niet alleen onnodig, maar gaat ook in tegen de wet. De regeling voor chronisch zieken en gehandicapten was te mager. De eigen bijdragen zijn te hoog. En de regeling voor minima is te beperkt. Dit wordt bewezen door de teruglopende aantallen zorgvragers en de overschotten.

Voorzitter, nee inderdaad, niet iets om trots op te zijn.

Feit 4. We hebben als raad met de wethouder afgesproken dat er een evaluatie van het sociaal domein zou komen. Tot op de dag van vandaag is die  er niet. Sterker nog: zonder overleg verschuift het college deze evaluatie van eind 2016 naar halverwege 2017. Bijstelling van beleid heeft niet eerder zijn effect dan in 2018; de volgende bestuursperiode.

Sterker nog: uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt dat de evaluatie van het sociaal beleid helemaal niet bestaat: er is geen Plan van Aanpak en het blijkt te bestaan uit losse onderdelen verspreid in de tijd.

Voorzitter, de wethouder zou zich hiervoor moeten schamen. Het is een minachting van gemeenteraad en bovenal een minachting van inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben en hopen dat dit beleid verbetert.

Feit 5. Des te opmerkelijker is dat het college in reactie op onze open brief een persbericht van welgeteld 220 woorden doet uitgaan met daarin de mededeling dat het overschot op de zorg goed besteed wordt. Waar is deze stelling op gebaseerd? Noch in de Najaarsnota, noch in de Begroting 2017 wordt gerept over plannen voor het WMO-overschot … blijkbaar bestuurt deze wethouder haar WMO-portefeuille met korte persberichten met reclameslogans?

Voorzitter, een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Voorzitter,

Wij dienen een motie in die wij een “laatste kans motie” noemen. Wij willen dat de wethouder in de raad van 26 januari met een ambitieus plan komt dat bestaat uit minimaal het volgende:

A.      het verlagen van de eigen bijdragen zodat zorgmijding wordt voorkomen. Daarbij moeten wat ons betreft niet alleen de drempelinkomens verhoogd worden waardoor minder mensen een eigen bijdrage betalen, maar ook het rekentarief gehalveerd worden waardoor mensen met spaargeld minder worden aangeslagen

B.      het verder verruimen van de regeling chronisch zieken en gehandicapten omdat deze groep met onevenredig hoge kosten wordt geconfronteerd en we nog steeds geld overhouden op deze regeling

C.      het versterken van het sociaal team zodat de wachttijden worden verkort omdat mensen het recht hebben zo snel mogelijk te weten of zij zorg toegewezen krijgen

D.      het geven van een beleidsmatige en financiële impuls aan de informele zorg die door vrijwilligersorganisaties wordt verleend omdat daarmee de echte transformatie wordt bereikt

Tevens willen wij dat de wethouder met een concreet plan komt om:

E.       de sociale reserve in te zetten voor de mensen waarvoor dit geld bedoeld is. Wij willen een bestedingsplan!

En:

F.       tezamen met deze onderwerpen willen wij dat de evaluatie sociaal domein bestaande uit minimaal de WMO en Jeugdzorg uiterlijk in januari aan de gemeenteraad voor wordt gelegd en dat deze evaluatie voorzien is van een Plan van Aanpak dat wij ter informatie nog dit jaar toegezonden krijgen

Dank u wel

 

BIJLAGE 3

Voorzitter,

Onze bijdrage aan de begrotingsbehandeling draagt dit jaar de titel, Het gelijk van morgen….

De afgelopen jaren bracht de PvdA steevast twee punten naar voren; de uitvoering van de WMO en de bouw van het zwembad.

WMO; (lees ik niet voor, want al naar voren gekomen Ook dit jaar dreigt het college € 2.000.000,- over te houden op de WMO. In 2015 was dat ook al zo! Geld dat bestemd is voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Dit college houdt al jaren de hand op de knip en heeft zomaar de eenvoudige hulp in het huishouden afgeschaft. Ook regelingen voor onze chronisch zieken worden niet ruimhartig ingezet. De PvdA roept al sinds 2014 dat dit beleid ruimer moet en kan en heeft ook in 2016 gelijk, maar krijgt dat steeds met een half jaar vertraging als nieuwe maatregel van dit college. De PvdA heeft dit punt al uitgebreid naar voren gebracht bij de behandeling van de voorjaarsnota.

Dan het Zwembad; Nog steeds is de bouw van een nieuw zwembad niet gestart, omdat het college niet luistert naar de gebruikers en de raad. Ook hier is de portemonnee leidend. Een prima plan van Stichting Water, nota bene een burgerinitiatief, werd terzijde geschoven. Inmiddels is de wethouder hierop gesneuveld, de VVD is hierom uit de coalitie gezet. D66, CDA en GroenLinks hebben een nieuwe coalitiegenoot gevonden in Beter De Bilt. De raad leek vóór de coalitievorming klaar voor een groter zwembad. Of het college eindelijk wenst te draaien is onzeker, dit hangt af van de houding van Beter De Bilt. De PvdA roept al sinds 2014 dat het zwembad groter moet en kan en heeft ook in 2016 gelijk.

Maar gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen. Ons college had in de vorige coalitie de coalitiefracties stevig aangelijnd en gaf geen ruimte om af te wijken van het coalitie-akkoord. Of dit in de nieuwe coalitie ook zo zal gaan? Onze standpunten blijven overeind. De PvdA hoopt dat een nieuw college eindelijk gaat luisteren naar onze kwetsbare inwoners en de zwembadgebruikers. Dat zou voor iedereen winst zijn.

In het debat over de coalitievorming heb ik Beter De Bilt en de nieuwe portefeuillehouder al bevraagd over de kans die zij het burgerinitiatief van Stichting Water geven.

Om deze bevraging kracht bij te zetten en de nieuwe wethouder mandaat mee te geven, dien ik namens VVD, SP, SGP, BB, fractie Schlamilch de volgende motie in, en ik hoop van harte dat Beter De Bilt haar standpunt dat zij vanaf 2014 heeft ingenomen niet veranderd heeft omwille van het pluche en ook nu het burgerinitiatief een eerlijke kans wil geven door voor deze motie te stemmen.

Dictum (zie bijgevoegde motie 1 zwembad)

De motie zou ook namens de ChristenUnie worden ingediend, maar de heer Jansen is vanavond helaas niet aanwezig.

Verder vraagt de PvdA aandacht voor de volgende zaken;

Wonen; een groot maatschappelijk vraagstuk in onze gemeente. De Bilt en zijn kernen is zeer in trek in de regio vanwege ons goede woonklimaat in nabijheid van de grote stad. De wachttijd voor een sociale woning is inmiddels opgelopen tot 9 jaar. Dit college is met grote druk van de raad eindelijk gekomen tot realiseren van tijdelijke woningen in 2017 met SSW. Verder vallen de prestaties van dit college tegen, in de periode 2014-2018 worden slechts 5 sociale huurwoningen opgeleverd, een pijnlijk dieptepunt in na-oorlogs bouwen in De Bilt. Wat heeft uw college gedaan om het probleem te verminderen?

De PvdA is van mening dat er niet één totaal-oplossing is om dit probleem in één keer op te lossen. Naar behoefte bouwen zou betekenen dat we 20.000 woningen bij moeten bouwen in onze gemeente, we werken immers samen in een woonmarktregio en een woningzoekende in Utrecht heeft evenveel rechten als één van onze eigen woningzoekenden op een woning in onze gemeente.

De PvdA is van mening dat we vooral niet stil moeten zitten en afwachten totdat de omstandigheden gunstiger worden. We moeten vooruit! De wethouder moet meer pannen op het vuur zetten dan hij nu heeft. Plannen moeten worden gemaakt en in gang worden gezet. De PvdA dient daarom vanavond twee concrete initiatieven in om in beweging te komen op de sociale woningmarkt.

Allereerst willen we dat het college een goed initiatief uit Almere onderzoekt, het concept goedhuurwoning. In Almere is een prijsvraag uitgeschreven waarin de markt is gevraagd om goedkope duurzame sociale huurwoningen te bouwen die per maand aan huur en elektriciteit niet meer dan € 550,- mogen kosten. Inmiddels worden er 96 van zulke woningen gerealiseerd. In onze ogen een perfecte en duurzame oplossing voor De Bilt.

(Dictum motie 2 voorlezen)

Ten tweede willen we dat de gemeente een actieve rol gaat spelen om scheefwoners te verleiden om passend te gaan wonen. Dit levert ons sociale huurwoningen op voor gezinnen. SSW kent hier nu een regeling voor, maar dit is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Om doorstroming te creëren op de woningmarkt willen we dat de gemeente hier minimaal een druppel naast legt.

(Dictum motie 3 voorlezen)

Verder vraagt de PvdA aandacht voor vrijwilligers, burgemeester Gerritsen besteedde bijna zijn hele nieuwjaarstoespraak aan dit onderwerp. Het belang van vrijwilligers voor onze gemeente is groot, zeker ook voor de wmo. In 2017 wordt de 7%-korting op subsidies voelbaar voor alle vrijwilligers. De noodzaak om deze korting per 2017 door te voeren is in het geheel niet meer aanwezig is. Toentertijd deed het college dit vanwege de financiële noodzaak, zonder inhoudelijke onderbouwing; ondertussen blijken we financieel ruim in het jasje te zitten dankzij meevallende algemene uitkeringen, een algemene vraag aan de portefeuillehouder is dus; kan deze maatregel, waar de ruggengraat van onze samenleving echt last van krijgt, niet worden teruggedraaid?

De PvdA wil het college aanvullend vragen om in de loop van 2017 onder alle instellingen die gekort zijn, te vragen of zij tegen problemen aanlopen. Ook zijn we benieuwd hoever het college is met het formuleren van vrijwilligersbeleid.

Concreet willen wij graag van de portefeuillehouder horen in hoeverre de lokale pers extra ondersteund moet worden om te borgen dat goede lokale onafhankelijke pers bijdraagt aan het democratische proces. 

T.a.v. burgerparticipatie (eveneens vrijwilligerswerk) ontvangen wij graag de toezegging van het college dat het budget voor wijkgericht werken (90k) in 2017 en volgende jaren daadwerkelijk besteed wordt aan door burgers gewenste activiteiten, aanpassingen en voorzieningen in de wijk die in samenspraak en in samenwerking met burgers tot stand komen.

De PvdA is benieuwd naar het overleg tussen bibliotheek en gemeente; Is de bibliotheek volgens de portefeuillehouder in staat haar taken op een goede manier in te vullen en de doelgroepen te bereiken, ook met 7% korting.

De PvdA stelt de ondersteuning van een vrijwilligers-organisatie aan de orde die op dit moment op geen enkele manier wordt ondersteund door de gemeente. De Bilt maakt schaamteloos gebruik als freerider van de diensten van deze vrijwilligers-organisatie. Alle andere gemeentes dragen wel bij.

Motie 4 Dierenambulance, dictum voorlezen

Als laatste graag uw aandacht voor het gemeentelijk armoedebeleid; In 2017 komt het Rijk met een grote extra bijdrage om armoede onder kinderen te bestrijden, een mooi cadeau van het kabinet. De PvdA wil zeker weten dat het geld echt bij de doelgroep terecht komt. Het budget voor De Bilt wordt ongeveer € 200.000,-. Een groot bedrag als je dat vergelijkt met de jaarlijkse bijdrage van Gemeente De Bilt aan stichting Leergeld (20.000). Twee vragen hierover aan de portefeuillehouder; hoe zorgt hij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt en aan welke initiatieven en ondersteuning denkt hij en 2. Het budget 2016 van Stichting Leergeld is inmiddels op, op welke wijze zorgt het college ervoor dat kinderen die in armoede leven hier niet de dupe van worden? Kan de portefeuillehouder hier, net als vorig jaar, een toezegging in doen?

De PvdA hoopt dit jaar niet op ‘het gelijk van morgen’, maar op ruimte in de raad en echte oplossingen voor kwetsbare inwoners, de gebruikers van het zwembad, huurders, vrijwilligers en kinderen die in armoede leven. De PvdA spreekt de hoop uit dat onze gemeente in 2017 bestuurlijk stabiel is met een nieuwe coalitie, een nieuw college en een nieuwe burgemeester die alle drie de oppositie niet links laten liggen, maar de hele raad opzoeken.

om samen te werken aan breed gedragen oplossingen voor maatschappelijke problemen en vraagstukken zoals de gemeenteraad deze in de strategische agenda voor de raad onlangs heeft verwoord.

Dank u wel

 

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik