Door Erik van Esterik op 3 februari 2017

Nieuws van de Fractie nr. 40 – felle discussie nieuw zwembad Brandenburg

BETER DE BILT, D66, GroenLinks en CDA drukken te klein bad door raad!

“De PvdA spreekt haar treurnis uit over alles wat er vanavond gebeurt is. Ik hoop dat de wethouder opnieuw struikelt of dat er in de aanbesteding iets misgaat zodat we dit na de verkiezingen volgend jaar, recht kunnen zetten” aldus fractievoorzitter Krischan Hagedoorn aan het einde van de raadsvergadering.

De raadsvergadering over het zwembad begon tumultueus. Namens de voltallige oppositie vroeg de PvdA om één maand uitstel met als reden dat de wethouder de raad informatie werd onthouden (een politieke dooszonde) en het volledig ontbreken van draagvlak bij de gebruikers van het zwembad. Ouder-kind zwemmen, zwemmen voor gehandicapten, zwemmen voor ouderen, banenzwemmers en de waterpolovereniging allemaal gesteund door de Biltse Sport Federatie hebben tijdens de commissievergadering hun bezwaren tegen het kleine bad en het overlegproces geuit.

Wethouder Rost van Tonningen (Beter de Bilt) overleefde ternauwernood 3 moties van wantrouwen (13 voor en 14 tegen). Rost van Tonningen streed in de raad jaren voor een eerlijke kans voor het plan van stichting water, een lokaal burgerinitiatief dat een 25 bij 35 meter bad wilde exploiteren voor de gemeente. Hij stapte met veel bombarie in het college en kondigde aan een eerlijk onderzoek te laten plaatsvinden. De voor het college onwelgevallige uitkomst dat het kleine bad € 18.000,- per jaar duurder werd, hield hij onder de pet. Dit tekort is over een periode van 40 jaar goed voor één miljoen tekort! Ook de gebruikers negeerde hij en schoffeerde hij in de commissievergadering door ze voor te houden dat ze geen ervaring hadden, waarschijnlijk failliet zouden gaan en de mededeling dat de bestuurders er met een dubbele pet inzaten. Ook het voltallige college ontving een motie van afkeuring (ook 13 voor en 14 tegen) omdat ze eerst wethouder van Hulst en vervolgens van Tonningen hadden laten aanmodderen. De coalitie hield van Tonningen en het college krampachtig in het zadel en was niet ontvankelijk voor argumenten, de moties werden steeds met 14 tegen en 13 voor verworpen.

Aan het begin van de vergadering riep de PvdA de raad op om pas op de plaats te maken en een werkconferentie te organiseren in februari met de raadsleden, het college, de betrokken ambtenaren, de gebruikers en externe adviseurs. “Het doel van deze conferentie is om in één dag naar elkaar te luisteren, elkaar te bevragen, elkaar te begrijpen en uiteindelijk gemeenschappelijke uitgangspunten te formuleren. De brij aan informatie die inmiddels beschikbaar is over het zwembad is te groot en levert een ieder het argument op voor zijn of haar standpunt, daarnaast bestaat er grote onenigheid over de juistheid van deze informatie. Dit brengt de niet verder in het nemen van een breedgedragen besluit voor een belangrijke maatschappelijke voorziening, een zwembad waar iedereen aan mee wil doen.” Aldus Krischan Hagedoorn.

Dit voorstel werd met 14 tegen 13 stemmen niet aangenomen. Het bleef de hele avond 14-13. Elke motie en amendement van de oppositie werd weggestemd door de coalitie. Het uiteindelijke besluit werd door de coalitie doorgedrukt met 14 tegen 12 stemmen. Dit kwam omdat bakker Johan Stekelenburg van de SP de raadsvergadering boos had verlaten. De vorige raadsvergadering is net een nieuw regelement aangenomen waarin staat dat de eindtijd van raadsvergadering 23 uur 30 is, dit op verzoek van de coalitiepartijen en de SP. Ook dit reglement werd met voeten getreden door de coalitie. Er moest en zou besloten worden over het zwembad en daarom bracht men in stemming de vergadering te vervolgen, de coalitie stemde voor.

De PvdA diende naast de motie twee amendementen in. Het ene amendement had als strekking dat de bouw en de exploitatie van het zwembad gelijktijdig aanbesteed dienen te worden, een ander amendement voorzag in een 25-35 bad tegen gelijkblijvende kosten door te kiezen voor een PPS-constructie (zo wilde wethouder Mittendorff het zwembad ook bouwen). Beide amendementen werden niet aangenomen.

De avond eindigde in bedrukte stemming. Aanwezige gebruikers dropen teleurgesteld af. De PvdA vraagt zich af of in deze sfeer de raad in het laatste raadsjaar nog tot goede samenwerking komt om belangrijke dossiers goed af te handelen zoals de tijdelijke sociale woningbouw, de evaluatie van de WMO, de omgevingswet en de koopzondagen. Hagedoorn; “de werksfeer is verpest nu de coalitie zelfs de in het reglement vastgelegde afspraken heeft geschonden om zo hun besluit door te kunnen drukken”. Hagedoorn hoopt op betere tijden en een nieuw begin na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Tijdelijke huisvesting statushouders …

Het college stelt voor om bijna 50 tijdelijke woningen te bouwen op 5 locaties verspreid over onze gemeente, met als reden dat er een forse achterstand is ontstaan op het huisvesten van statushouders. Dit leidt bij direct omwonenden tot veel discussie – vrijwel geen locatie is vanzelfsprekend perfect en tijdelijk betekent bij dit college 10 jaar. Dat is lang, te lang. De reden hiervoor is dat het college geen geld wil toeleggen op de tijdelijke huisvesting – de lokale woningbouwvereniging kan in 10 jaar de kosten terug verdienen via de huur. Elk jaar korter betekent ongeveer 200.000,- euro aan kosten voor de gemeente.

Dit voorstel is een duivels dilemma. Vrijwel iedereen wil statushouders huisvesten – deze mensen zitten nu ten onrechte in een AZC – maar om inwoners te confronteren met tijdelijke huisvesting op veelal openbaar groen in een woonwijk, gedurende 10 jaar, omdat het college te laks is geweest met een structurele oplossing, gaat ook erg ver. Vooral omdat deze situatie ontstaat omdat het college weigert extra geld hieraan uit te geven – dan kan de termijn korter worden dan 10 jaar – en ook weigert de braakliggende terreinen in onze gemeente waarop dure woningen worden gebouwd prijs te geven voor de tijdelijke huisvesting.

In februari hakt de gemeenteraad een knoop door. De PvdA pleit vooralsnog voor een kortere duur van de tijdelijke huisvesting door gebruik te maken van woonoplossingen van particuliere bedrijven (zij kunnen dat in onze ogen goedkoper en flexibeler dan de SSW).

Er volgt nog nadere informatie van het college en dan bepalen wij ons definitieve standpunt.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik