Nieuws van de fractie nr. 46

Door Erik van Esterik op 23 september 2017

PvdA De Bilt wil ‘mistery burger onderzoek’ WMO, Jeugdzorg en Minimabeleid

Vinden inwoners de weg naar lokale zorg en voorzieningen op het gebied WMO, Jeugdzorg, Participatie en Minimabeleid? Hoe klantvriendelijk en klantgericht is dat? Is informatie eenvoudig te vinden en begrijpelijk?

PvdA-raadslid Erik van Esterik: “We weten nog erg weinig of er op dit terrein verbeteringen mogelijk zijn. Er is nog nooit een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar wat inwoners tegenkomen. Ons idee is een soort ‘mystery guest’ of in dit geval een ‘mystery burger’ onderzoek te houden.”

vragen

De PvdA denkt aan vragen over wat mensen tegenkomen als ze bijvoorbeeld: een bijstandsuitkering aanvragen, gebruik moeten of willen maken van schulphulpverlening, kwijtschelding aan willen vragen, zorg nodig hebben in de vorm van huishoudelijke hulp, aanpassing van hun woningen of andere beschikbare voorzieningen of jeugdzorg nodig hebben.

Van Esterik: “Een dergelijk onderzoek zou wel eens heel veel informatie op kunnen leveren die we ten gunste van inwoners en cliënten kunnen gebruiken om werkwijzen en informatie te verbeteren. Allereerst willen we weten of de WMO Adviesraad, de Ouderenraad en de Cliëntenraad het nut inzien van een dergelijk onderzoek.”

De PvdA dient het voorstel in septemberraadsvergadering in.

Van Esterik: “Overigens bedoelen we hiermee niet dat een dergelijk ‘mystery burger’ onderzoek geheim is voor de betreffende instanties. Het zou juist heel mooi zijn als organisaties als de Regionale Sociale Dienst, het Sociaal Team, de gemeente zelf en de BGHU er voor open staan en er vooraf bij betrokken zijn. Het onderzoek moet bovendien ook integer zijn. Het is niet bedoeld om de instanties of hun medewerkers in verlegenheid te brengen.”

Integraal Veiligheidsplan – PvdA De Bilt wil experiment invloed inwoners op politie

Deze maand buigt de Biltse gemeenteraad zich over het Integraal Veiligheidsplan. De lokale PvdA komt met het voorstel om inwoners, bij wijze van experiment, invloed te geven op de prioriteiten van de wijkagenten en de gemeentelijke opsporingsambtenaren.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: “Wij vinden dat gemeentelijk veiligheidsbeleid teveel achter het bureau bedacht wordt. Inwoners mogen er wat ons betreft ook best direct invloed op hebben. Wij stellen voor om in 2018 in één wijk in De Bilt een jaar lang inwoners met de wijkagenten en de gemeentelijke opsporingsambtenaren gezamenlijk de prioriteiten en de aanpak te bepalen. Het gaat wat ons betreft om zaken zoals overlast, woninginbraken en te hard rijden.”

De PvdA De Bilt hoopt hiermee ook dat inwoners zelf ook meer verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid, en dat de samenwerking leidt tot nog betere resultaten.

Van Esterik: “In Engeland wordt al langer op deze manier gewerkt en de ervaringen zijn daar positief. Wij denken dat als politie, gemeente en inwoners samen optrekken we de criminaliteits- en overlastcijfers nog harder kunnen laten dalen. Als het experiment in De Bilt succesvol is, rollen we het verder uit, als het aan ons ligt.”

De burgermeester meldde dat de politie op dit moment experimenteert met contact met inwoners via Facebook en dat hij de ervaringen hiermee wil afwachten. Ook gaf hij de (teleurstellende) reactie dat de capaciteit van de BOA’s te gering is.

Vooralsnog houden wij ons voorstel aan totdat de burgermeester ons iets meer kan vertellen over het lopende experiment.

Nota Horeca en Detailhandelsbeleid – een stap terug!

In de gemeente De Bilt worstelen we al lange tijd met het detailhandelsbeleid. Winkels staan hier en daar lang leeg en de winkelgebieden dreigen te verloederen. Er is grote behoefte aan een nieuw daadkrachtig beleid.

De nota Horeca en Detailhandelsbeleid leek aanvankelijk geen controversieel stuk te worden. Het stuk is hard nodig om het college instrumenten te geven om te handhaven en om duidelijkheid te verschaffen voor ondernemers. Het college had de raad vroegtijdig betrokken bij de prioriteiten en had op hoofdlijnen de goede richting. Echter tijdens de behandeling van dit stuk kwam op zeer pijnlijke wijze naar voren dat het college onzorgvuldig is omgegaan met de zienswijzen die ingediend zijn door diverse belanghebbenden. Deze werden stuk voor stuk categorisch afgewezen en waren absoluut geen grond om het voorgestelde beleid aan te passen – zo meende het college.

Ter vergadering bleek dat de wethouder toezegging na toezegging deed na enkele kritische vragen van onder meer de PvdA. Deze toezeggingen gingen dusdanig ver en waren dermate in tegenspraak met het voorstel dat hijzelf heeft ingediend dat de PvdA heeft voorgesteld dat het college het stuk terug trekt en zich gaat herbezinnen. Na enige weerstand heeft de wethouder besloten dit inderdaad te doen.

Kortom, het detailhandelsbeleid is hoognodig aan vervanging toe. Helaas heeft het college dit stuk tijdelijk terug moeten trekken om op dit belangrijke beleidsterrein coherent en zorgvuldig beleid te presenteren. Het is afwachten waar het college mee gaat komen de komende maand(en). Wordt wederom vervolgd.

Discussienota woonvisie – wordt opnieuw vervolgd!

Het college heeft een zogenaamde discussienota opgeleverd over de uitvoering woonbeleid.  De aanleiding ligt in een motie van SGP en PvdA uit maart dit jaar waarin we aangeven een startnotitie aanvullend woonbeleid te willen ontvangen waarbij ook extra mogelijkheden voor de huisvesting van statushouders en starters worden uitgewerkt.

De onderliggende stukken zijn het aanvullend woonbeleid en de woonvisie 2013-2020. Ook de uitvoeringsnotitie sociale woningbouw (met hierin de realisatie van een PvdA-plan, de goedhuurwoning!) is meegenomen.

De PvdA bracht de volgende zaken in tijdens de commissiebehandeling:

  1. De PvdA wenst een raadsvoorstel te ontvangen waarin een overzicht van alle concrete initiatieven en gemeentelijke grondposities wordt gegeven alsmede een duidelijke definiëring van sociale woningbouw. Steeds vaker zien we in stukken de neiging van het college om ook middenhuur-woningen tot deze categorie te rekenen. De wethouder heeft beloofd deze nota z.s.m. op te leveren.
  2. De PvdA hekelde de verkoop van maar liefst 45 sociale huurwoningen in de kern Maartensdijk in 2017. In 2014 werden ook al 79 woningen voor verkoop aangeboden. Dit staat haaks op de verplichting om jaarlijks 45 sociale huurwoningen bij te bouwen.
  3. In de notitie wordt aangegeven dat op het HF Witte-terrein circa 100 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De PvdA wilde weten of dit nog steeds klopt, eerder werd aangegeven dat men een mix van koop en huur wilde hanteren. De wethouder gaf aan dat het om 100 sociale huurwoningen zal gaan, een belangrijke toezegging voor de PvdA.
  4. De PvdA vind het streven om jaarlijks 10 scheefwoners te verleiden om passend te gaan wonen een druppel op de gloeiende plaat!!

Verder vroeg de PvdA tijdens de commissiebehandeling aandacht voor kleiner en levensloopbestendig bouwen, uitstel van de grote woningbouw-ontwikkeling bij Rijnenburg (Utrecht), woningbouw in de Kwinkelier en het aanstellen van een vaste woonambtenaar i.p.v. een interim-medewerker.

De wethouder zal de genoemde zaken meenemen in de uitwerking van de startnotitie woonvisie, naar verwachting wordt deze in april 2018 aan de commissie aangeboden.

Fietspad Zeist-West de Uithof

De Provincie Utrecht voert een verkenning uit naar een nieuw fietspad van het De Uithof naar Zeist-West. Het is volgens SP en GoenLinks – die dit onderwerp op de agenda hebben geplaatst – niet uit te sluiten dat Gedeputeerde Staten besluiten het pad aan te leggen en dat de provincie in plaats van de gemeente, de bestemming met een inpassingsplan gaat regelen.

De gemeenteraden van De Bilt en van Zeist hebben zich eerder tégen een dergelijk fietspad uitgesproken. De Biltse gemeenteraad heeft zich in 2009 expliciet uitgesproken voor een opwaardering van de Bisschopsweg en geen nieuw fietspad door bestaande natuurwaarden heen te leggen.

De raad ontving half juni een brief van de werkgroep Natuurlijk Zeist-West over het fietspad, waarin zij onder meer vragen a) vast te houden aan de optimalisering van de Bisschopsweg en b) te bewaken dat de inbreng en gebiedskennis van de werkgroep een rol speelt in de bestuurlijke afwegingen.

Inmiddels heeft de provincie de griffie gevraagd om dataopties door te geven voor een besloten bijeenkomst voor de raden van De Bilt en Zeist in september, over de verkenning van een fietspad. Deze bijeenkomst is gepland op 26 september 2017.

De commissie kwam na beraadslaging unaniem tot de volgende conclusies die door de wethouder werden toegezegd:

  1. Dring bij de Provincie aan op een openbare bespreking op 26 september
  2. Roep de provincie op om de actiegroepen te betrekken bij dit onderwerp
  3. Breng opnieuw het standpunt van de raad van de Bilt over aan de Provincie: geen fietspad over “de lage gronden”, maar een opwaardering van de Bisschopsweg.

Ruimtelijk-Economische Koers U10

De U10 is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Utrecht en de omliggende gemeenten, inclusief Woerden. U10 bestaat feitelijk uit de wethouders van deze gemeenten die overleggen in zogenaamde bestuurstafels. U10 legde een ruimtelijk-economische koers voor deze regio voor aan alle gemeenteraden.

De hippe naam van zowel de ruimtelijk economische koers als de “samen op weg naar een uitvoeringsagenda” ‘Healthy urban living’ riep nogal wat weerstand op. De ruimtelijk economische koers kent veel neo-liberale elementen. Er wordt vooral ingezet op de economie voor de hoogopgeleide kenniswerkers. Ergens zijn nog wel doekjes voor het bloeden te vinden zoals het ondersteunen van de maak-industrie en werk voor laagopgeleide medewerkers, maar hierbij is men er vooral op gericht om die medewerkers op te leiden (bij de bedrijven), die de bedrijven nodig hebben, er wordt niet ingegaan op toenemende problemen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (die krimpt namelijk behoorlijk volgens het stuk!).

De sociale woningvoorraad groeit slechts met 3% tot 2040. Verbeeldingen en teksten maken pijnlijk duidelijk dat er centrumstedelijk geen ruimte meer is voor sociale woonwijken, waar men tegelijkertijd aangeeft ook te kiezen voor voldoende betaalbare woningen voor zowel lage als middeninkomens. Uit het plaatje blijkt dat het hier gaat om betaalbare koopwoningen voor (startende) gezinnen. Sociale huurders willen de opstellers van het stuk, blijkbaar liever niet binnenstedelijk hebben.

De U10 wil 75.000 woningen bijbouwen tot 2040. Dat is evenveel als de totale huizenvoorraad van de gemeente Utrecht nu. Daarbij houdt men vol dat men deze binnenstedelijk gaat bouwen. Men gaat de discussie over bouwen buiten de rode contouren wel aan, maar heeft het dan over; ‘kleine aantallen woningen’ alleen bij de kleine kernen! Daarnaast heeft men ook nog als standpunt dat door dat binnenstedelijk bouwen de kwaliteit van de leefomgeving niet mag worden aangepast. Zo’n standpunt is natuurlijk niet overeind te houden.

Verder wordt in het stuk voorrang gegeven aan duurzame mobiliteit. De titel lijkt helemaal voorbij te gaan aan de rauwe realiteit van de almaar toenemende automobiliteit. Gaan we de auto’s daadwerkelijk tegenhouden aan onze grens en gaan mensen massaal de metro en de fiets gebruiken om bij al die hoogwaardige kennisinstellingen cq toeleverende bedrijven te komen? De PvdA vroeg zich tijdens de commissiebehandeling af of het werkelijke mobiliteitsvraagstuk in de uitvoering aangepakt gaat worden? Ook vroeg de PvdA zich af of we als U10 regio niet een grotere duurzaamheids-ambitie moeten hebben. De U10 zou een voortrekkersrol op dit vlak moeten nemen.

Ook wordt er gesproken over een sterkere regionale bril bij de planvorming voor woningbouw. Deze wordt echter niet concreet uitgewerkt. In de ogen van de PvdA zou er steviger samengewerkt worden aan een U10 masterplan woningbouw.

Tijdens de commissiebehandeling werd duidelijk dat veel partijen om wisselende redenen moeite hadden met het stuk. Vooral het feit dat de status van het stuk niet duidelijk is en we het als raad blijkbaar wel moeten vaststellen stuitte velen tegen de borst. De fracties vinden dat vooral de raad van De Bilt gaat over zijn eigen strategische agenda.

Omdat het stuk is opgesteld voor 10 gemeenten, is aanpassen van het plan vrijwel onmogelijk. Wel is het mogelijk om het raadsbesluit aan te passen. De PvdA werkt mee aan een waarschijnlijk raadsbreed amendement. Dit amendement heeft de strekking dat wij als gemeenteraad kennis nemen van het stuk in plaats van ermee in te stemmen.

Evaluatie samenwerking U10

Naast de ruimtelijk-economische koers van U10 – de samenwerking van de gemeenten rondom de stad Utrecht – staat stond deze maand ook de evaluatie van de eerste resultaten van U10 op het programma. Na de oprichting afgelopen jaar is er in U10 verband al heel veel overlegd en zijn er aardig wat zaken gezamenlijk opgepakt. De PvdA is er tevreden mee dat U10 er goed in lijkt te slagen om de regionale belangen als blok te vertegenwoordigen bij de provincie maar vooral bij het Rijk en de EU. Er blijven echter nog een aantal aandachtspunten over waar we kort op in zullen gaan.

De gemeenten hebben eigenlijk de communicatielijn tussen B&W en de gemeenteraad niet op orde. Dit betekent dat de raadsleden aan de voorkant niet genoeg kunnen sturen en achteraf te weinig teruggekoppeld krijgen van wat er precies speelt in U10. Het gevolg hiervan kan zijn stukken zoals de ruimtelijk-economische koers zoals hierboven beschreven. Dit punt verdient blijvende aandacht en het ziet er naar uit dat het college gaat inzetten op het aanstellen van zogenaamde raads-rapporteurs die vergaderingen van U10 kunnen bijwonen en de raad hiervan op de hoogte houden.

Daarnaast lijkt U10 kort na haar oprichting alweer verder te willen door ontwikkelen om besluitvormend te kunnen optreden. Hier is de PvdA geen voorstander van en dat idee wordt breed gedeeld in de Raad. Het college heeft hier in haar reactie op de evaluatie zelf ook een kritische noot bij geplaatst en aangegeven dat ze hier ook weinig voor voelt. Het is belangrijk om de ontwikkeling van U10 de komende jaren kritisch te blijven monitoren. Wordt vervolgd dus.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik