Door Erik van Esterik op 26 januari 2015

Nieuws van de Fractie nr. 8: Bestemmingsplan Rembrandtlaan

Dit bestemmingsplan betreft het gebied naast het station aan de noordzijde en kent een kop, een romp en een staart. De kop zal u wel bekend zijn, dat is de Timpe, die de afgelopen maanden al veel in het nieuws was.

Behandeling van het bestemmingsplan in de commissie kostte maar liefst twee commissieavonden. Er werd door 13 mensen ingesproken. Er is stevige maatschappelijke kritiek op het bestemmingsplan met name op de bouwhoogte, het effect op verkeersveiligheid, de omvang van de detailhandel en de druk op parkeren.

De PvdA is blij met de economische ontwikkeling van dit gebied. Met name de Timpe zal veel werk opleveren voor laaggeschoold en middenkader-personeel en dat is een goede ontwikkeling voor mensen die nu in de WW of de bijstand zitten. Ook zal de PvdA aandacht vragen om participatieplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De wethouder heeft in de commissiebehandeling de zorgen van de PvdA op het gebied van verkeer echter niet weg kunnen nemen. Er is een verkeersrapport bij het plan gevoegd. Hierin vallen twee dingen op; in de eerste plaats de enorme toename van verkeer en als tweede, het ontbreken van oplossingen om dit verkeer te reguleren. Wat verder opviel was de lage parkeernormen die zijn toegepast in het plan (bijvoorbeeld, maar een halve parkeerplaats per geplande hotelkamer in plaats van 1 (gebruikelijker norm in vergelijkbare situaties).

De PvdA zal komende raadsvergadering een motie indienen om eerst een integraal verkeersplan op te stellen en te presenteren aan de raad alvorens het bestemmingsplan goed te keuren (zo weet de raad zeker dat het verkeer echt op een veilige manier kan worden afgewikkeld, ook zal de PvdA amendementen indienen om al te ruime groei van bedrijvigheid en detailhandel tegen te gaan (beperken van categorieën).

Het is echter onze verwachting dat de motie niet zal worden aangenomen door de raad. De PvdA vreest dat hierdoor na realisatie van de tunnels een nieuw groot verkeersprobleem voor ons dorp geschapen wordt. Met name de veiligheid van de meest kwetsbare weggebruikers (3200 fietsers per dag) is in het gedrang.

We hopen de raad in de raadsvergadering van 29 januari te kunnen overtuigen van het nut van een integraal verkeersplan en als dat niet lukt het college in ieder geval op te roepen om een aantal concrete verkeersmaatregelen te onderzoeken. Staande het debat zal de PvdA besluiten of zij voor of tegen het bestemmingsplan zal stemmen.

Opnieuw WMO: open brief van PvdA, SP en Beter de Bilt aan gemeenteraad

De PvdA De Bilt heeft eerder kritisch gereageerd op het voorstel van het college van D66, GroenLinks, CDA en VVD om de huishoudelijke hulp 1 volledig af te schaffen. Na een rechterlijke uitspraak in Groningen blijkt dat het voor iedereen afschaffen van deze zorg zonder een persoonlijk gesprek en het beoordelen van de individuele situatie niet mogelijk is. PvdA, Beter de Bilt en SP willen dat er een onafhankelijk juridisch onderzoek komt naar de vraag of de rechterlijke uitspraak betekent dat het Biltse college verkeerd bezig is.

Het heeft er alle schijn van dat het Biltse college op de verkeerde gronden de eenvoudige huishoudelijke hulp voor iedereen heeft afgeschaft. Wij hadden al eerder aangegeven dat allereerst de persoonlijke situatie van elke cliënt bezien moet worden, met een individueel en serieus keukentafelgesprek. Dat heeft het college niet gedaan. Zij heeft eerst de hulp afgeschaft en vervolgens alle cliënten uitgenodigd voor een gesprek om dat mede te delen!

PvdA, Beter de Bilt en SP hebben hier voor de jaarwisseling een kritisch debat over gevoerd met het college. Toen schermde de wethouder met een juridisch onderzoek waaruit zou blijken dat het college op de goede weg was. Dat advies kon en wilde het college echter niet overhandigen aan de gemeenteraad.

Ondertussen hebben we dit advies wel in handen gekregen en bestudeerd. Daar zijn we erg van geschrokken. Er ligt geen serieus advies en er blijkt zeker niet uit dat het college op de goede weg is. In tegendeel! We voelen ons op het verkeerde been gezet!

De PvdA heeft samen met SP en Beter de Bilt daarom een open brief gestuurd naar alle gemeenteraadsfracties op de oproep het voorstel tot een onafhankelijk juridisch onderzoek te steunen.

Startnotitie Jeugdbeleid De Bilt

Het college heeft een startnotitie aan de gemeenteraad voorgelegd waarin een aantal uitgangspunten voor het nieuwe Jeugdbeleid staan opgeschreven. Wij hebben twee onderdelen kritiek op deze notitie; kritiek die overigens gedeeld wordt door de WMO Adviesraad.

In de eerste plaats kiest het college voor een doelgroep van 0 tot 23 jaar, in plaats van tot 18 jaar. Daar lijkt niks mis mee, behalve wanneer het budget voor het reguliere jeugdbeleid (0-18 jaar) gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld werkbegeleiding (18-23 jaar). Dat is niet de bedoeling, in onze ogen.

En ten tweede kiest het college voor zogenaamd “positief jeugdbeleid”. Daar bedoelt ze mee dat alle jongeren tot de doelgroep behoren, en niet alleen de kwetsbaren. Daar lijkt ook niks mis, behalve wanneer we ons bedenken dat het budget beperkt is. Dat zetten we liever in voor jongeren die te maken krijgen met schooluitval, criminaliteit, gezondheidsproblemen, taalachterstand, alcohol- en drankmisbruik etc. Of om het anders te zeggen: “het blanke piano spelende meisje uit Bilthoven-Noord” staat in onze ogen, als het gaat om jeugdbeleid, niet in vergelijking met het vraagstuk van “een Marokkaanse jongen met taalachterstand in De Bilt”.

Voor beide kritiekpunten gaan wij aandacht vragen.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik