PvdA De Bilt – Nieuws van de Fractie nr. 4 – november 2018

Door Erik van Esterik op 14 november 2018

Flets debat over rammelende begroting

Op 8 november vond in de gemeenteraad het debat plaats over de begroting 2019-2022. De verwachtingen ware hoog gespannen omdat het nieuwe college hier zijn beleid voor de komende jaren in heeft vertaald. Vooraf werden 200 technische vragen gesteld en kwam het college met een groot aantal errata, omdat tekstuele en cijfermatige informatie gewoonweg niet klopte.

Flets debat

Het debat over de begroting kwam niet van de grond. In de eerste termijn van de raadsfracties geeft normaliter elke fractie zijn beschouwingen op de begroting en zijn visie op onze gemeente. Helaas deden slechts enkele fracties dit. In de eerste termijn werden vooral moties van de eigen fracties ingediend. Dit resulteerde in een stortvloed van moties en amendementen (32) over vaak triviale onderwerpen. Zo werden er maar liefst 3 moties ingediend over bordjes; het CDA wilde digitale borden bij elke dorpskern waarop alle evenementen worden aangekondigd (aangenomen), De SP wilde hartjesborden die deelnemers aan het verkeer aanmoedigen snelheid te minderen (aangenomen) en de VVD whats app buurtpreventiebordjes (aangenomen).

De beantwoording van de politieke vragen van de raad door het college vond gehaast (i.v.m. de tijd) plaats en vele vragen werden (al dan niet opzettelijk) vergeten. Zo moest onze fractie bijna 10 vragen opnieuw stellen. Onze vraag over de voorgenomen verkoop van Jagtlust werd, zelfs na twee keer herinneren, niet beantwoord. In onze ogen een geval van politieke onwil. Daarnaast ontraadde het college vrijwel alle moties en amendementen.

In de tweede termijn kwam het niet tot debat. De fracties bleven hangen in het aanpassen van moties en amendementen en het becommentariëren hiervan. Een poging van de PvdA om tot debat te komen, in reactie op alles wat eerder gezegd was, werd niet begrepen. Wellicht hing dit ook samen met het late tijdstip, de vergadering sloot om 1 uur 30.

Inbreng PvdA-fractie

Bij monde van fractievoorzitter Krischan Hagedoorn bracht PvdA De Bilt het volgende (in een notendop) in:

“Uit deze begroting kan PvdA De Bilt niet afleiden met welke visie dit college aan de slag gaat.

Het college geeft aan 3 prioriteiten te hebben: woningbouw, een goede financiële positie en duurzaamheid. Die financiële positie verbetert inderdaad en in duurzaamheid wordt enorm geïnvesteerd, een goede zaak natuurlijk, maar wrang als je de keerzijde van de medaille ziet.

De plannen voor woningbouw worden in deze begroting weer verder naar achter geschoven, dit terwijl je in onze gemeente 10,5 jaar op de wachtlijst moet staan voor een sociale huurwoning. Daarnaast vindt PvdA De Bilt het een groot gemis dat zorg en werk niet als prioriteit worden genoemd. De kwaliteit van zorg en het oplopend aantal bijstandsgerechtigden in De Bilt  baart ons zorgen.

De door de coalitie aangekondigde verkoop van Jagtlust (niet duurzaam genoeg…), waar PvdA De Bilt mordicus tegen is, is nog niet verwerkt in de begroting.

De komende 5 jaar wordt er jaarlijks gemiddeld 2 miljoen euro bezuinigd op o.a. wegen-, groen- en speeltuinonderhoud. Speelvoorzieningen zijn er in onze gemeente te weinig en zijn vaak verouderd, groen wordt niet goed onderhouden. Waarom bezuinigt het college hier juist op? De Bilt heeft nu al minder speelplekken dan andere Utrechtse gemeenten! Ook op onderhoud van sportaccommodaties, exploitatie van dorpshuizen (overdragen/subsidiestop) en op het sociaal domein wordt fors bezuinigd. Het rioolrecht wordt verhoogd met BTW, de leges worden verhoogd (ook voor evenementen) en subsidies worden niet langer standaard geïndexeerd.

Wat moet er anders?

Woningbouw wordt wel als ambitie genoemd, maar het aanwijzen van locaties hiervoor gebeurt pas in 2020, dat moet echt sneller want in 2026 moeten er 845 nieuwe woningen in onze gemeente staan. Ook zorg, werk en armoedebestrijding moet nu echt opgepakt worden, deze vraagstukken worden nu vooral financieel benaderd. PvdA De Bilt wil bestaande plannen sneller uitvoeren en nieuwe lokale plannen voor zorg en werk snel ontwikkelen.”

Lichtpuntjes

Omdat er te weinig toezeggingen kwamen van het college en de coalitie-partijen om nu voortvarend aan het werk te gaan met de dossiers woningbouw, zorg en werk, stemde de fractie van PvdA De Bilt tegen deze begroting.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de volledige bijdrage van onze fractie, volg dan het video-verslag van de vergadering: https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/544687/Gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2008-11-2018?

PvdA De Bilt is verheugd over de aanname van onze motie over positieverbetering van LHBTI’s (Lesbische vrouwen, homoseksuelen, bi-seksuelen, transgenders en Interseksuelen) in de gemeente De Bilt. In maart ondertekenden 5 partijen dit stembus-akkoord, waarin zij beloofden zich in te spannen om de maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren.  PvdA De Bilt stelde een motie op waarin gevraagd wordt om een actieplan (op te stellen met COC midden Nederland en LHBTI’s uit onze gemeente) waarin acties worden genomen om o.a. de (sociale) veiligheid, acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI’s te vergroten en te zorgen voor een veilig klimaat voor jeugdige en kwetsbare LHBTI’s.

De motie werd aangenomen, PvdA, GroenLinks, D66, Beter De Bilt, SP en fractie Brouwer stemden voor. In april komt er een voorstel naar de raad.

Andere moties die de PvdA steunde en die werden aangenomen waren die voor een speeltuin in Bilthoven centrum en het beschermen en behouden van middeldure huurwoningen voor deze categorie huurders. Slechts 12 van de 32 moties en amendementen werden aangenomen.

Conclusie

De PvdA De Bilt maakt zich ernstige zorgen over de bestuurbaarheid van onze gemeente. De raad besteedt zijn aandacht niet aan onze grote problemen, is niet in staat een behoorlijk debat te voeren en sprokkelt stokpaardmoties die alleen aangenomen worden als ze niet teveel geld (liefst helemaal niets) kosten. Het college weigert politieke vragen te beantwoorden tijdens de vergadering en was vastbesloten om de raad op geen enkel punt tegemoet te komen. De raad biedt het college geen partij en beseft niet dat de raad en alleen de raad over zijn eigen begroting gaat. Raadsleden laten zich inpakken door een college dat stelt dat er financieel helemaal niets mogelijk is.

De PvdA De Bilt gaat zich de komende jaren inzetten voor sterkere positie van de raad en het voeren van debat in de raadszaal, een gemiste kans bij de begrotingsbehandeling 2019.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik