2 februari 2015

PvdA-fractie kijkt terug naar 2014 en vooruit naar 2015

Op 29 januari jl. organiseerde de PvdA-fractie samen met het lokale bestuur een middag voor inwoners, leden en pers. De PvdA wil daarmee publiekelijk verantwoording afleggen wat zij het afgelopen jaar heeft bereikt en wat haar plannen zijn in het nieuwe jaar.

Onder genot van een drankje en hapje geserveerd door de mensen van Reinaerde gingen Sonja Makel namens het bestuur en raadsleden Kirschan Hagedoorn en Erik van Esterik in gesprek met de circa 30 aanwezigen.

Allereerst stond het bestuur stil bij het overlijden van ons lid Wouter Koning. Hij was een markant sociaal-democraat die er niet voor terugdeinsde met luide stem en grote woorden voor zijn standpunten op te komen, gedreven door een rood en klein hart op de juiste plek.

2014
Fractievoorzitter Krischan Hagedoorn schetste welke resultaten de fractie in het afgelopen jaar geboekt heeft:

• Een unaniem aangenomen motie die het college oproept om met een lokaal plan voor de arbeid te komen om daadwerkelijk mensen aan het werk te helpen
• Een unaniem aangenomen motie voor een groen park voor de wijk Brandenburg.
• Een bijna aangenomen motie om de privatisering van de kinderboerderijen tegen te gaan. Door ons toedoen is de subsidie wel met een half jaar verlengd en gaan we in oktober opnieuw de strijd aan
• Het open blijven van het opvanghuis Orionlaan, een buurtinitiatief in Brandenburg-West en zicht op continuïteit bij sloop van het gebouw
• Een herhaalde oproep aan gebruikers van eenvoudige hulp bij het huishouden om zich te melden voor een keukentafelgeprek
• Een scala aan verzachtende maatregelen in de WMO
• Toezeggingen van de wethouder om in projecten in bestemmingsplannen (bijvoorbeeld golfbaan Ruygenhoek) participatieplekken te realiseren

De lokale PvdA bezocht bovendien in 2015 meer dan 15 wijken en ging in gesprek met bewoners.

2015
Raadslid Erik van Esterik stond vooral stil bij de WMO. Hij gaf aan dat de fractie mensen zal helpen die bezwaar en beroep willen aantekenen tegen het afschaffen van de eenvoudige huishoudelijke hulp. Naar zijn mening hebben zij goede kans hun hulp te behouden nu de rechter in Groningen een echtpaar in het gelijk gesteld heeft. Ook kondigde Erik aan dat de fractie een initiatief zal nemen tot een vroegtijdige evaluatie van de WMO.

Ten slotte presenteerde de fractie twee nieuwe initiatieven waarover binnenkort meer bekend wordt gemaakt.

Krischan sloot de middag af met een citaat van Diederik Samsom: “Wij mogen nóóit berusten in een maatschappij waarin er voor sommige mensen geen plek is. Omdat in onze idealen een goed leven niet het geluk van enkelen mag zijn, maar een recht voor allemaal.”